Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Izvori kapitala u preduzeću
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U svakodnevnom govoru često koristimo reč kaital , i ona uglavnom označava neko „bogatstvo“. Tako imamo kovanice „početni kapital“, „stečeni kapital“ i tako dalje. Pod kapitalom se podrazumeva sve što pojedinac ili firma poseduje.
Kapital se u poslovnoj ekonomiji koristi se za označavanje veličine vlasničke glavnice (sopstvenog kapitala preduzeća).
Prema međunarodnim računovodstvenim standardima, vlasnička glavnica je kapital preduzeća koji bez obzira na tip vlasništva obuhvata:

• vrednost uloga pojedinačnih ulagača,
• vrednost izdanih deonica i
• ostalo neimenovano vlasništvo imovine kao što je:
o raspoloživi dohodak iznad deoničkih premija,
o povećanje vrednosti imovine zbog pozitivnih efekata revalorizacije,
o rezerve i
o neraspoređeni dobitak.
Tri su vrste vlasničke glavnice, tj. sopstvenog kapitala:
• inokosni kapital,
• ortački kapital i
• deoničarski kapital. . .

SADRŽAJ

UVOD 3
2. IZVORI SREDSTVA (KAPITALA) 4
2.1. IZVORI SREDSTVA PREMA NAČINU
PRIBAVLJANJA KAPITALA 4
2.2. PODELA IZVORA PREMA NAMENI 5
2.3. KAPITAL PREDUZEĆA 6
2.4. IZVORI SREDSTAVA SA OBVEZOM VRAĆANJA 7
2.5. EKONOMSKI ASPEKTI RAZLIČITIH IZVORA SREDSTAVA 7
3. SOPSTVENI KAPITAL RAZLIČITIH ORGANIZACIJA 8
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13
Referentni URL