Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza organizaciono-tehnoloških karakteristika u szr pekara-pizzeria „Princ“ u Kova
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Analiza organizaciono-tehnoloških karakteristika u szr pekara-pizzeria „Princ“ u Kovačici

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Od oko 2000. godine p.n.e. ostali su nam tragovi koji govore o organizaciji rada i proizvodnje. S toga možemo reći da je organizacija počela kada ljudi nisu ni bili svesni a kamoli da su znali šta znači organizacija rada i proizvodnje.

Tržišni privredni sistem zahteva efikasnu proizvodnju poslovanje i razvoj, i traži takvo ponašanje radne organizacije da posluje u skladu sa potrebama tržišta, ali da u isto vreme vrši optimalno korišćenje svojih tehničkih, organizacionih i ekonomskih sposobnosti.
Namena ovog rada je da izloži savremene metode i sistem planiranja i pripreme proizvodnje i mogućnost njihovo korišćenje u uslovima evropskog privrednog i društvenog sistema. Sam rad se sastoji iz tri osnovna dela:

• programiranja proizvodnje, poslovanja i razvoja
• planiranja proizvodnje, poslovanja i razvoja
• tehničkog pripremanja proizvodnje.


Cilj sistema programiranja, planiranja i pripremanja proizvodnje je optimalno povećanje dohotka maksimalnim korišćenjem potreba tržišta i proizvodnih i poslovnih mogućnosti. U radu je naglašena težnja za postizanjem ovih ciljeva na nivoima osnovnih organizacija udruženog rada i radne organizacije kao celine...

SADRŽAJ


UVOD 3
1. ISTORIJAT 4
2. LIČNA KARTA PREDUZEĆA 5
3. PROIZVODNO-USLUŽNI PROGRAM 6
3.1. Prikaz proizvodno-uslužnog programa po vrstama proizvoda 6
4. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA STRUKTURA 41
4.1. Specifikacija raspoložive tehnološke opreme za proizvodnju
hleba, peciva i pizze 41
4.2. Tehnološki postupak proizvodnje u pekari 45
4.3. Prostorni raspored u pekari-pizzerii „Princ” 50
5. INFORMACIONI TOKOVI 52
6. MARKETINŠKI PLAN 53
6.1. Udeo na tržištu 53
6.2. Struktura kupaca 54
6.3. Dobavljači 54
6.4. Struktura podugovarača 54
6.5. Konkurencija 55
6.6. Promocija preduzeća 55
7. STRUKTURA ZAPOSLENIH 56
8. RAZVOJNI PROGRAM PREDUZEĆA 58
ZAKLJUČAK 60
LITERATURA 61
PRILOZI 62
Referentni URL