Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: ELEMENTI RADNOG PROCESA U HOTELU
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Kadrovi kao činilac radnog procesa u hotelu

Organizaciono - tehnički aspekt poslovanja, u okviru sagledavanja toka radnih operacija i registrovanja odgovarajućih promjena, ukazao je na specifičnosti dva osnovna sektora i pripadajućih službi i odjeljenja, a s tim u skladu i na osnovne odlike zaposlenog osoblja. Misli se, prije svega, na brojnost i heterogenost zanimanja, posebnosti hotelskog produkta, naročito u fazi njegove realizacije čiji su nosioci kadrovi, a shodno tome i na psiho-fizičke sposobnosti, crte ličnosti, stručnu osposobljenost i obučenost kao posebne odlike kadrovske ekipiranosti hotela. Faktori kao što su: tip, kapacitet i kategorija hotela opredjeljuju obim i strukturu zaposlenosti u hotelu. Tercijarni (uslužni) karakter determiniše hotelijerstvo kao djelatnost intenzivnu radom. To podrazumijeva veliki dio tkz. živog rada u realizaciji produkata hotela.

Sredstva kao činilac radnog procesa u hotelu

Osnovnu funkciju svake djelatnosti u privrednom sistemu čine sredstva. Poslovna sredstva predstavljaju neophodan preduslov uspostavljanja radnog procesa. Izdvajaju se dvije osnovne grupacije poslovnih sredstva - osnovna i obrtna.

Osnovna sredstva hotela

Višestruka upotreba sredstava za rad uslovljava njihovo postepeno trošenje i parcijalno prenošenje njihove vrijednosti na nov proizvod. Mada se pojavljuju u novčanom obliku, kao i u obliku određenih prava i potraživanja, opredjeljujuća forma osnovnih sredstava su materijalne stvari. Osnovna sredstva kao materijalne stvari u suštini predstavljaju sredstva (oruđa) za rad. U osnovna sredstva kao materijalne stvari ubraja se investicioni materijal, kao i mašine i uređaji koji još nisu instalisani pa su privremeno van funkcije. Novac koji pripada kategoriji osnovnih sredstava namjenjen je kupovini oruđa za rad. Diferenciranje sredstva za rad po vrstama posebno dolazi do izražaja u hotelu.

Prostor, odnosno zemljište je neophodan uslov izgradnje i funkcionisanja hotela. Ne radi se samo o prostornom okviru za unutrašnju organizaciju ugostiteljskih i neugostiteljskih sadržaja, već i o zemljištu koje čini neposredno prostorno okruženje hotela i koje se koristi za uspostavljanje određenih dodatnih sadržaja (parkirališta, zelene površine). Građevinski objekti kao osnovna sredstva, čine pojmovnu suštinu i funkcionalni okvir djelatnosti hotelijerstva. Usluga smještaja se realizuje u hotelu, pa je razumljivo što njegov najveći dio čine sobe kao jedinice za smještaj.

Različite kategorije i vrste uređaja (energetski: električna mreža, instalacije, cjevovodi i sl.; proizvodni: peći, kotlovi i sl.; uređaji u unutrašnjem transportu: liftovi; rashladni; telekomunikacioni; audio - vizuelni i dr.) u funkciji osnovnih sredstava, karakteristične su za uspostavljanje materijalne osnove hotelskog produkta. Tehnološke karakteristike i heterogenost radnog procesa u hotelu podrazumijevaju upotrebu različitih vrsta mašina i aparata u funkciji sredstava za rad: mašine za čišćenje i uređenje prostorija (usisivači, mašine za čišćenje podova, namještaja i sl); mašine za pranje, peglanje i sušenje rublja, mašine za mehaničku i termičku obradu životnih namirnica (za čišćenje, cijeđenje, miješanje voća i povrća, za rezanje, mljevenje mesa, šporeti, roštilji, kiperi, kazani, friteze); mašine za pranje posuđa i čaša, mašine za točenje i miješanje pića, mašine za proizvodnju leda, aparati za pripremu ekspres kafe, registar kase, elektronski računari i dr. Tehnologija rada u hotelu podrazumijeva i upotrebu različitih alata. Alati mogu biti mašinski (noževi za mašine) i ručni (noževi, testere i dr.). Koriste se u fazi grube obrade životnih namirnica, kao i u procesu tehničkog održavanja uređaja i opreme u hotelu.

Transportna sredstva su sve prisutnija u hotelu. Hotel raspolaže sa sopstvenim voznim parkom: dostavnim vozilima (za dopremu sirovina i ostalog materijala) kao i autobusima za prevoz gostiju. Kategorija inventara predstavlja specifična sredstva za rad, karakteristična za hotel. U inventar spada namještaj u prostorijama hotela namijenjenim gostima - jedinicama za smještaj (sobama i apartmanima), restoranima, aperitiv barovima, hotelskim predvorjima, prostorijama namjenjenim za pružanje dodatnih (kongresnih, sportsko - rekreativnih, kulturno - zabavnih) usluga i ostalim javnim prostorijama. Heterogenost ugostiteljskih sadržaja u sektoru ishrane (restoran, aperitiv bar, poslastičarnica), podrazumijeva i odgovarajuću zastupljenost sredstava za rad u obliku uređaja, mašina, inventara.

Obrtna sredstva hotela

Radi se o predmetima rada kao jednom od tri faktora reprodukcije koja se pod uticajem rada i sredstava - oruđa za rad transformišu u nove materijalne forme. Za ova sredstva je karakteristično da se troše jednokratnom upotrebom. Prema fazi reprodukcionog ciklusa može se govoriti o obrtnim sredstva u proizvodnji i obrtnim sredstvima u prometu. Obrtna sredstva u proizvodnji obuhvataju zalihe osnovnog i pomoćnog materijala, goriva, ambalaže, poluproizvode (nedovršenu proizvodnju). Obrtna sredstva u prometu obuhvataju gotove proizvode, trgovačku robu na lageru, novčana sredstva (gotovinska sredstva u obračunu). U obrtna sredstva se ubrajaju i novčana potraživanja po osnovu realizovanih (prodatih) proizvoda i usluga.

Posebna kategorija obrtnih sredstava, karakteristična za hotel, obuhvaćena je sitnim inventarom. Sitan inventar predstavljaju materijalne stvari koje se u procesu rada ponašaju kao sredstva za rad, ali nemaju status osnovnih sredstava zbog relativno niske pojedinačne nabavne cijene i kratkog vijeka trajanja. Status sitnog inventara obuhvata i sledeće stvari čiji je vijek trajanja duži od jedne godine: kuhinjsko i restoransko posuđe i pribor za jelo od uobičajenih materijala, priručne kuhinjske i restoranske sprave i alate, zaštitnu i radnu odjeću i obuću, uređaje i pribor za ličnu upotrebu u funkciji zaštite i saniranja požara.

Troškovi rada

Troškovi rada predstavljeni su zaradama osoblja zaposlenog u hotelu. Troškovi zarada u bruto iznosu obuhvataju i sve doprinose koje je hotel kao privredni subjekt u obavezi da nadoknađuje u skladu sa važećim propisima. Dio zarade koji se isplaćuje zaposlenima po osnovu utrošenog rada (na bazi utrošenih radnih sati) predstavlja zaradu u neto iznosu. Troškovi zarada zaposlenih u hotelu u prosjeku se kreću na nivou od 20 - 25% ukupnih troškova u objektu. Vrednovanje visine zarada zaposlenih polazi od najniže cijene rada utvrđene na bazi opštih, kolektivnih ugovora, utvrđenih na nivou Republike. Cijena rada određena kolektivnim ugovorima, mijenja se, odnosno povećava primjenom odgovarajućih koeficijenata, zasnovanih na stepenu složenosti posla i uslovima rada. Korekcija se vrši i na osnovu minulog rada, odnosno radnog iskustva.

Troškovi sredstava za rad

Učešće troškova sredstava za rad u ukupnim troškovima kreće se u prosjeku na nivou između 10 i 15%. Suštinu troškova sredstava za rad čine amortizacija, troškovi održavanja i osiguranja, kamate na kredite za nabavku sredstava za rad, troškovi sitnog inventara i ambalaže. Troškovi amortizacije nastaju kao posledica postepenog trošenja sredstava za rad tokom reprodukcionog procesa. Novčani ekvivalent postepenog trošenja sredstava za rad kojim se obezbjeđuje njihova prosta reprodukcija, odnosno zamjena, označava se kao amortizacija. U strukturi troškova sredstava za rad po vrstama daleko su najzastupljeniji troškovi amortizacije sa učešćem između 60 i 70%. Troškovi održavanja obuhvataju troškove tekućeg i investicionog održavanja. Tekuće održavanje je održavanje prevashodno preventivnog karaktera i preduzima se u toku funkcionisanja sredstava za rad.

Investiciono održavanje podrazumijeva krupnije (investicione) zahvate korektivnog karaktera što iziskuje privremenu obustavu rada. To znači da su tokom investicionog održavanja sredstva za rad privremeno van funkcije. Troškovi osiguranja sredstava na rad u hotelu proizilaze iz koncentracije brojnih i raznovrsnih uređaja i opreme velike vrijednosti. Uplatom premija osiguranja hotel se osigurava sa kompletnom opremom od požara, staklene površine od loma i prskanja, uređaje, mašine i druge aparate od oštećenja i provalnih krađa, vozni park i sl.

Troškovi materijala

Troškovi predmeta rada, odnosno, materijala u hotelu opredjeljeni su objedinjenom uslugom smještaja i ishrane. Troškovi predmeta rada u hotelu obuhvaćeni su troškovima svih vrsta materijala. NJihova zastupljenost u ukupnim troškovima poslovanja kreće se u rasponu između 30 i 40%. Tehnologija radnog procesa u sektoru ishrane opredjeljuje najveću zastupljenost troškova materijala za izradu, predstavljenog životnim namirnicama. Oni uključuju i piće, i obuhvataju u prosjeku između 45 i 50% ukupnih troškova materijala. U hotelu je značajna zastupljenost troškova električne energije i grijanja u strukturi ukupnih troškova materijala. Oni se u prosjeku kreću na nivou između 20 i 25%.

Proizvodna dimenzija reprodukcionog procesa u hotelu, vezana za sektor ishrane, opredjeljuje upotrebu životnih namirnica čiji su utrošci tačno utvrđeni na bazi normativa koji predstavljaju sastavni dio recepata za pripremu konkretnih jela, odnosno obroka. To znači da se troškovi kao vrijednosni ekvivalent ovih utrošaka, mogu direktno obračunavati po svakoj jedinici proizvoda.
Referentni URL