Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: ORGANIZACIONO PONAŠANJE seminarski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
ORGANIZACIONO PONAŠANJE
(III godina FPS-a)

Teme za seminarski rad
Školska 2009/10 godina

1. Uticaj radne sredine na formiranje organizacionog ponašanja (na primeru)
2. Uloga ličnih karakteristika zaposlenih u formiranju organizacionog ponašanja (na primeru)
3. Odnos racionalnog i emotivnog u organizacionom ponašanju (na primeru)
4. Značaj organizacionog ponašanja u savremenoj kompaniji (na primeru)
5. Kako kompetentnosti i osobine zaposlenih utiču na konkurentnost organizacije? (na primeru)
6. Usklađivanje ličnosti pojedinca sa poslom (na primeru)
7. Uticaj obrazovanja zaposlenih (radnika i menadžera) na poslovanje organizacije (na primeru)
8. Stavovi i njihov uticaj na ponašanje zaposlenih (na primeru)
9. Uticaj položaja (lokusa) kontrole na posao menadžera (na primeru)
10. Model radne motivacije u odabranoj organizaciji
11. Veza između percepcije i ponašanja (na primeru)
12. Modifikovanje ponašanja zaposlenih primenom modela podsticaja (na primeru)
13. Uticaj jednakosti (nejednakosti) na ponašanje zaposlenih (na primeru)
14. Očekivanje kao izvor motivacije (na primeru)
15. Izvori stresa i njihov uticaj na efikasnost poslovanja (na primeru)
16. Efekti stresa i posledice za organizaciju i njeno poslovanje (na primeru)
17. Mobing (na primeru)
18. Upravljanje sukobima i konfliktima u organizaciji (na primeru)
19. Uloga formalnih i neformalnih grupa u poslovanju organizacije (na odabranom primeru)
20. Odnos između timova i grupa - sličnosti, razlike, saradnja ili sukobi interesa (na primeru)
21. Formiranje tima (na konkretnom primeru)
22. Kako meriti efekte timskog rada (na primeru)?
23. Uloga timova u nastanku “plitkih” organizacija (na primeru)
24. Vrste konflikata u vašoj organizaciji i mogućnosti za njihovo rešavanje
25. Proces donošenja strateških odluka (odabrani slučaj)
26. Metode i tehnike donošenja odluka (odabrani slučaj)
27. Primeri grupnog i timskog odlučivanja
28. Proces odlučivanja (prikazati na konkretnom primeru)
29. Priprema za donošenje odluka (primer konkretnog preduzeća)
30. Ograničenja i prepreke u procesu odlučivanja (na primeru)
31. Sprovođenje odluka u preduzeću (ilustrovati primerom)
32. Uloge i struktura menadžmenta preduzeća (odabrani primer)
33. Uloga lidera (vođe tima) i članova tima u timskom odlučivanju (na konkretnom primeru)
34. Delegiranje poslova i zadataka u preduzeću (primer)
35. Nosioci ovlašćenja i odgovornosti u vašem preduzeću (primer)
36. Stilovi vođenja preduzeća i uticaj na efikasnost poslovanja (na primeru)
37. Karakteristike timskog rada i timova u naučnim ustanovama (na primeru)
38. Zašto je potrebno modifikovati odluke? (na primeru)
39. Parametri efikasnosti odlučivanja u preduzeću (na primeru)
40. Veza između formalnih i neformalnih komunikacija (na primeru)
41. Značaj neformalne komunikacije u organizaciji (na primeru)
42. Mikro-barijere u komunikaciji (na odabranom primeru)
43. Makro-barijere u komunikaciji (na odabranom primeru)
44. Koristi i troškovi povezani sa komunikacijom (na primeru)
45. Problemi u interkulturnoj komunikaciji - kodiranje i dekodiranje poruke (na primeru)
46. Karakteristike i lične osobine rukovodilaca i vođa u preduzeću ”x“
47. Odnos između strateškog i operativnog menadžmenta (na primeru)
48. Participacija kao element vođenja (na primeru)
49. Formiranje organizacione kulture - objasniti na konkretnom primeru
50. Veza između organizacione kulture i klime - međusobni uticaj (na primeru)
51. Uticaj organizacione kulture na imidž organizacije na tržištu - način na koji će je drugi posmatrati (na primeru)
52. Održavanje organizacione kulture – objasniti na primeru
53. Promena organizacione kulture – objasniti na primeru
54. Uticaj organizacione kulture na novozaposlene - prihvatanje ili neprihvatanje organizacione kulture (na primeru)
55. Proces organizovanja – postavljanje određenog modela organizacione strukture (na primeru)
56. Matrični model organizacije (na primeru)
57. Primer divizionog modela organizacije
58. Kako stvoriti inovativni model organizacione strukture? (na primeru)
59. Karakteristike i funkcionisanje projektne organizacije (primer)
60. Uticaj smene i zamene rukovodilaca na poslovanje i organizacionu efikasnost (na primeru)
61. Faze i postupci redizajniranja postojeće organizacije - konkretan primer
62. Osnovni parametri (faktori) organizacione strukture preduzeća (primer)
63. Uticaj faktora okruženja na organizacionu strukturu i redizajniranje (na primeru)
64. Uticaj tehnologije na organizaciju i promene strukture (na primeru)
65. Odnosi klasičnih i savremenih organizacija (na primeru)
66. Uticaj odabranog organizacionog modela na efikasnost poslovanja (na primeru)
67. Mrežne organizacije – prikazati internu mrežu na konkretnom primeru
68. Mrežne organizacije – prikazati stabilnu mrežu na konkretnom primeru
69. Mrežne organizacije – prikazati dinamičku mrežu na konkretnom primeru
70. Mrežne organizacije – prikazati otvorenu organizaciju na konkretnom primeru
71. Nastanak mrežnih organizacija, njihove prednosti i nedostatci u odnosu na organizacije koje nisu umrežene (na primeru)
72. Razvoj organizacije „koja uči“ (na primeru)
73. Karakteristike učeće organizacije (prikazati na primeru)
74. Nastanak i uloge “učećih” organizacija (na primeru)
75. Sprovođenje organizacionih promena u preduzeću (na primeru)
76. Proces organizacionih promena (na konkretnom primeru)
77. Uloga menadžera u oblikovanju i sprovođenju promena organizacije (na primeru)
78. Ciljevi, sadržaj i faze reorganizacije preduzeća (primer)
79. Planiranje i dinamika organizacionih promena (na primeru)
80. Proces i efekti organizacionih promena preduzeća – primer
81. Strategije za smanjenje otpora promenama (na primeru)
82. Primer parcijalne i radikalne promene u preduzeću
83. Pokazatelji i efekti organizacionih promena u preduzeću (na primeru)
Kako da narucim rad i da li postoje napisani radovi za sve teme iz spiska?
Poz,

posaljite zahtev na ovaj mejl: maturskiradovi.net@gmail.com--
Referentni URL