Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Njujorska berza - nastanak,razvoj i funkcije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Njujorška berza je spontano nastala berza 1792.godine.Danas je ona jedna od najvećih berzi na svetu.

To je najveća berza hartija od vrednosti u SAD (osnovana 1792) se nalazi u Njujorku (Wall Street, Manhattan) tzv. Njujorška berza (New York Stock Exchange – NYSE) i naziva se „velika tabla” (big board) i na njoj se kotiraju akcije velikih preduzeća sa dugom poslovnom tradicijom, s tim da se broj kotiranih akcija kreće oko 1.600 (prosečan dnevni promet premašuje 200 miliona akcija), a trguje se i sa oko 2.200 različitih vrsta obveznica. Druga po važnosti nacionalna berza u SAD (tzv. „mala tabla” – little board) je Američka berza (American Stock Exchange – AMEX) na kojoj se trguje manje kvalitetnim har tijama od vrednosti (manjih i mlađih emitenata) u odnosu na NYSE. Dvadesetog aprila 2005. objavljeno je spajanje New York Stock Exchan ge (NYSE) i elektonske mreže sa sučeljavanje ponude i tražnje „Archipelag” (Archipelago Exchange – ArcaEx koja pripada Archipelago Holdings) u poslu vrednom oko 4 milijarde dolara. Nova kompanija će poslovati pod nazivom NYSE Grupa (NYSE Group Inc.) i postaće pratično najveće tržište hartija od vrednosti i derivata (spajanje će se realizovati u IV kvartalu 2005. i I kvartalu 2006. godine) (75). Ulaskom u elektronsko trgovanje NYSE će proširiti svoju ponudu sa mogućnošću trgovine finansijskim derivatima, ali i pristup akcijama koje su na listinzima najvećeg konkurenta – NASDAQ elektronske berze. Vreme trgovine na NYSE će se povećati sa sadašnjih 6 sati i 30 minuta (od 9.00 ujutro do 15,30 poslepodne) na 16 sati. Prva posledica ovog posla je povećanje cene sedišta (boksa) sa 1,8 miliona USD na 2,4 miliona USD (NYSE trenutno ima 312 članova). Produžavanjem perioda trgovanja NYSE će verovatno preuzeti dosta investitora koji su poslovali preko drugih berzi u svetu, a konkurencija među kompanijama koje su na listinzima NYSE će biti veća. Inače, vrednost akcija „Arhipelaga” je nakon objavljivanja ove vesti skočila za 55%.

Na listingu NYSE bilo su 31.3.2005. godine 2.774 kompanije, a ukupna tržišna kapitalizacija svih listiranih hartija od vrednosti iznosila je 36.300 mi lijardi USD (vrednost tržišne kapitalizacije akcija 20.000 milijardi USD uključujući i 6.900 milijardi USD akcija 459 kompanija koje nisu iz SAD). U toku2005. prosečno se dnevno trgovalo sa 1,63 milijardu akcija, odnosno prosečna dnevna vrednost prometa iznosila je u ovom periodu 56 milijardi USD. S druge strane, ArcaEx je prva potpuno otvorena u potpunosti automatizovana elektronska berza u SAD, na kojoj se trguje akcijama preko 8000 kompanija. Prema prethodnim podacima za 2004. NYSE je imala ukupni prihod od 1.076 miliona USD, operativni profit 37 miliona USD, neto profit 25 miliona USD, ukupan broj zaposlenih 1.577 i prihod po zaposlenom 682.000 USD, dok je „Arhipelag” imao ukupan prihod 343 miliona USD, operativni profit 76 miliona USD, neto profit 46 miliona USD, ukupan broj zaposlenih 234 i prihod po zaposlenom 1.468.000 USD.

Funkcije Njujorške berze

Kupovina i prodaja na berzi vrši se ispostavljanjem naloga od strane potencialnih učesnika u berzanskim transakcijama.

Da bi se poslovanje s berzanskim nalozima moglo u celosti shvatiti potrebno je razumevanje više značajnih pitanja kao što su:

1. velišina naloga,
2. vrsta transakcija,
3. ogranišenje cene i
4. organišenje vremena.

Komitent može svojoj banci odnosno agentu naloge ispostavljati u pismenoj formi, telefonski ili telegrafski, a sada već i preko međusobno povezanih kompjuterskih sistema. Od načina dostavljanja naloga zavisi i njihovo važenje. Pravilo je da pismeni nalozi važe do isteka tekućeg meseca.

Pretpostavka za izvrsenje berzanskog naloga jeste da klijent ima na svom računu sredstva u visini protiv vrednosti tražene hartije od vrednosti, ili da mu je agent odobrio kredit u toj visini.
Veličina naloga

Značajan podatak kod davanja naloga jeste veličina naloga. Pod veličinom naloga podrazumeva se obim ponuđene transakcije kupovine odnosno prodaje. Obično se trguje u :


- svežnjevima i
- pojedinačno

Trgovina u svežnjevima podrazumeva da se trguje skupom pojedinih hartija od vrednosti, gde više hartija od vrednosti čine jedan svežanj kao jedinicu trgovanja. Uobičajeno je da jedan svežanj predstavlja sto komada hartija. Ako je ukupna vrednost svežnja velika, ili se tim akcijama nedovoljno trguje, svežanj može da sadrži i manji broj akcija.

Ako uslovi trgovanja na berzi ne dozvoljavaju trgovinu u svežnjevima, tada se trgovina može obavljati i s pojedinačnim hartijama od vrednosti, bilo da su oni nominovani pojedinačno, bilo u svežnju. Ako su hartije nominovane pojedinačno, onda je predmet trgovine kupovine i prodaje već definisana veličina naloga. U uslovima kada je dat nalog u svežnjevima, trgovina pojedinačnim hartijama od vrednosti vrši se za svaku hartiju u svežnju.
Referentni URL