Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: RAZVOJ I FUNKCIONISANJE TRGOVINE
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Funkcionisanje i razvoj trgovine odvijali su se uvek pod snaznim uticajem ekonomskog i socijalnog okrzuenja.Brojna istrazivanja ukazuju na izvesne zakonitosti u savremenim trzisnim uslovima.Po svom obimu i dometu najveci znacaj imaju sledece zakonitosti:

- intenziviranje procesa integracije i kooperacije u svim fazama prometa
- podizanjem nivoa koncentracije trgovine

Nestabilnost subjekta prometa u uslovima sve ostrije konkurencije na trzistu,potencirali su procese integracije i koopeacije.Uz to je sve vise slabila pozicija nezavisnih i malih trgovinskih subjekata na trzistu,a jacala uloga zavisnih oblika organizovanja prometa.Ovi tokovi doveli su skor potpune integracije sfere prometa robe i usluga.Kao produkt izlozenih tokova, al ii intenzivnog rasta i privlacenja kapitala,stalno je podizan nivo koncentrcije trgovine.Na scenu stupaju krupna trgovinska preduzeca sa dominirajucom pozicijom u kanalima prometa.Procesi inegracije i koncentracije su uslovili masovan promet roba i usluga,a njihovi efekti dolaze do izrazaja u sledeca tri pravca funkcionisanja trgovine:
- tehnici i tehnologiji,
- organizaciji trgovinskih subjekata i trgovinske mreze,
- u upravljanju u trgovini na makro i mikro nivou njenog funkcionisanja
Efikasnost i efektivnost funkcionisanja savremene trgovine sve vise zavisi od primene naucnih dostignuca.Posebno treba istaci da informaticka revolucija duboko prodire u domen trgovine i da efekti njene primene najvise dolaze do izrazaja,bas u sferi trgovine.
Procesi evolucije organizacije trgovine i trgovinske mreze u razvijenim privredama dosli su poslednjih 30 godina do izrazaja u sledecim osnovnim trendovima:

-smanjivanju broja subjekata u prometu,
-smanjivanju broja prodajnih i skladisnih objekata,
-porastu trzisnog ucesca vecih trgovinskih preduzeca,
-porastu ucesca vecih trgovinskih preduzeca u ukupnim investicionim ulaganjima u prometu

Promene u strukturi i organizaciji potencirale su potrebu razvoja strategijskog pristupa upravljanju u trgovini na makro i mikro nivou.Makro nivo podrazumeva aktivnu politiku drzave na razvoj trgovine.Veca uloga trgovine u privrednom razvoju ,potencira potrebu svestranog razvoja trgovinske politike i celovite primene dostignuca savremene teorije i prakse menadzmenta u domenu trgovine.

TEORIJE I KONCEPTI TRGOVINSKOG MENADZMENTA
Trgovinski menadzment obuhvata klasicne upravljacke funkcije analize,planiranja i kontrole prilagodjene preduzecima u sferi prometa.On pociva na sirokoj teorijskoj i konceptualnoj osnovi.Okosnicu trgovinskog menadzmenta cine tri kategorije koncepta i teorija:

1. Teorije i koncepti institucionalnih promena
2. Teorije i koncepti marketing menadzmenta
3. Teorije i koncepti ponasanja potrosaca

1.Teorije i koncepti institucionalnih promena

Intenzivne institucione promene karakterisu razvoj trgovine dvadesetog veka.Pozicija pojedinih institucija na trzistu se stalno menja.Desavaju se promene koje po svojim efektima imaju revolucionalan karakter sa stanovistva prometa i citave reprodukcije.Konceptom zivotnog veka objasnjavaju se zakonitosti intitucionalnih promena.Svaka institucija trgovine evoluira u svom zivotnom veku.Svaki ulazak nove institucije na trziste menja strukturu trgovine.Uporedo sa tim,razvijaju se nove forme I sredstva konkurencije.Tipicne institucije trgovine prolaze u svom ravoju kroz sledece osnovne faze:
- inovacije i uvodjenja na trziste
- ubrzanog rasta i evidentiranog jacanja trzisnog ucesca
- zrelosti sa maksimalnim trzisnim ucescem
- opadanja i nestajanja sa trzista ili ponovne revitalizacije

U svakoj od ovih faza upravljacki menadzment stavlja teziste na razlicite segmente strategijoskog upravljanja.

U fazi uvodjenja,osnovni zadatak menadzmenta je da generise sklonost potrosaca ka novoj trgovinskoj instituciji i da ih stimulise da koriste novi “paket ponude”.
U fazi ubrzanog rasta teziste se stavlja na sirenje (ekspanziju) na nova trzista i nove linije asortimana.
U fazi zrelosti teziste se stavlja na segmente sa najstabilnijim rastom i smanjenje troskova poslovanja.
U fazi opadanja,teziste je na odrzavanju pozitivnog kes floua ( cash flow ).
Istrzivanja pokazuju da se zivotni vek institucija trgovine stalno skracuje,a to intenzivira promene u strukturi trgovine.Na institucionalne promene u trgovini utice velik broj faktora razlicite prirode i sadrzaja ( cene,marza,konkurencija…),pa otuda i postoje razlicite parcijalne teorije institucionalnih promena u trgovini koje cemo samo spomenuti :
- teorija tocka maloprodaje
- teorija maloprodajne harmonike
- teorija dijalektickih procesa
- teorija adaptivnog ponasanja i prirodne selekcije
Pomocu navedenih teorija moguce je dobiti odgovore na pitanja kao sto su:Koji su osnovni uzroci opadanja rasta trzisnog ucesca?Kako se novi institucionalni formati pozicioniraju na trzistu?Koji su osnovni pravci za ostvarivanja najveceg uspeha pojedine institucije itd,kao i prognozirati buduce promene pojedinih institucija u trgovini.
Referentni URL