Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: DVB-T standard
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
3 PROGRAMSKI SADRŽAJ U DIGITALNOM EMITOVANJU
3.1 Kvalitet slike
3.2 Dodatni sadrzaji
4 TEHNIČKI ASPEKTI UVOĐENJA DTT U BIH

4.1 Trend u daljem razvoju
4.2 Lanac vrijednosti DTT
4.3 DVB-T standard

DVB-T je skraćenica za Digital Video Broadcasting —– Terrestrial odnosno Digitalno video emitovanje; i predstavlja DVB standard Evropskog konzorcijuma za emisioni prenos digitalne zemaljske televizije digital terrestrial television. Ovaj sistem prenosi sabijen digitalni zvuk, video i druge podatke u MPEG prenosnom toku, koristeći COFDM modulaciju.

DVB-T standard koristi isti sistem obrade signala kao i DVB-S standard (MPEG kompresija, MPEG multipleksiranje, skremblovanje, RS kodovanje, Interliver, konvoluciono kodovanje) sve do modulacije.

Pre modulacije DVB-T standard ubacuje još jednu vrstu interlivinga (interni proširivač) koji dodatno poboljšava FEC performanse tj bolje ispravlja greške u prenosu. DVB-T koristi modulaciju simbola sa više nosilaca koji su frekvencijski ortogonalni (razdvojeni na razmaku 1/T gde je T trajanje simbola).

Takva vrsta modulacije se naziva OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) Pre razmeštanja na ortogonalne pozicije formiraju se OFDM simboli mapiranjem odgovarajućeg broja bita u simbole (za QPSK modulaciju mapira se 2 bita u simbol, za 16QAM modulaciju 4 bita u simbol, a za 64QAM modulaciju mapira se 6 bita u simbol).
DVB-T gotovo da nije podložan ometanju od strane analogne televizije. U poređenju sa analognim predajnikom, zona pokrivanja DVB-T predajnika je homogenija, signal se prima iz više pravaca i dovoljno je usmeriti antenu na prvi signal, a da pri tom nema refleksije u slici.

DVB-T mreža je robusnija od analogne. Ispad jednog od DVB-T predajnika u mreži neće uticati na prijem jer je moguće da se signal primi od ostalih DVB-T predajnika.

DVB-T omogućava nesmetani rad na susednom kanalu sa iste lokacije na kojem emituje analogni predajnik, sa nekoliko puta manjom snagom DVB-T predajnika postiže se skoro ista veličina zone pokrivanja. Slika je jasna i oštra, gledalac na set top prijemniku treba da odabere opciju komponentnog ili kompozitnog prikaza.

Umesto prenosa podataka na jednoj radio frekvenciji nosioca, OFDM deli digitalni tok podataka na valiki broj manjih digitalnih tokova, koji svaki digitalno moduliše skup blisko odvojenih susednih frekvencija za prenos. U slučaju DVB-T, postoje dve mogućnosti za broj nosilaca poznatih kao 2K-mod ili 8K-mod. To su zapravo 1705 ili 6817 nosilaca koji su približno 4 kHz, odnosno 1 kHz, odvojeni.
4.3.1 DVB-T standard - OFDM

Digitalni protok se deli na veliki broj paralelnih protoka simbola koji sada imaju manju brzinu za n (broj paralelnih grana).

Ti paralelni protoci se modulišu zasebno svaki u svojoj grani na n nosilaca koji su razmaknuti na razdaljini 1/T. Pored korisničkih prenose se i TPS i pilot nosioci koji nose ignalizacione informacije i informacije o stanju kanala za prenos.

Kod DVB-T standarda postoje dva moda rada OFDM modulatora - 2k i 8k tj sa 1705 i 6817 aktivnih nosilaca koji se dobijaju upotrebom brze Furijeove transformacije FFT, rastojanje nosilaca 4kHz ili 1kHz.
Referentni URL