Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Evropska centralna banka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Ideja stvaranja Monetarne unije je veoma stara i smatra se da potiče iz antičkih vremena. Ideja za stvaranje EMU (Evropska Monetarna Unija) je prvi put pomenuta na samitu u Hagu 1696. godine, zatim je zanemarena, da bi 80-tih godina počele pripreme za uvođenje nove valute. Integracija zapadno-evropskih država je trebalo da ima sve karakteristike monetarne unije a to znači formiranje jedinstvene zajedničke valute, jedne centralne banke, punu koordinaciju nacionalnih ekonomskih politika, koja je ukuljučivala jedinstvenu monetarnu i fiskalnu politiku. Međutim, umesto Monetarne unije, zbog sukoba nacionalnih interesa i nedovoljne integrisnosti EEZ (Evropske Ekonomske Zajednice), ali i nespremnosti da se odreknu monetarnog i ekonomskog suvereniteta, ove države su formirale Evropski Monetarni Sistem, kao instituciju od nadnacionalnog značaja. EMS osnovan je krajem 1978. godine a počeo je da funkcioniše 13.marta. 1979. godine. EMS se zasniva na mehanizmu ograničenja za međusobne fluktuacije valuta zemalja članica EU pod nazivom ERM (Exchange Rate Mechanism). To je bio sistem fiksiranih deviznih kurseva koji bi se povremeno prilagođavali tržišnim kriterijumima. Uveden je i ECU (European Currency Unit)-monetarna jedinica koja je predstavljala različite fiksirane količine svake od valuta u EMS-u.

Ekonomska i monetarna unija koje za svoju osnovu imaju jedinstveno unutrašnje tržište, definisane su sporazumom u Manstrihtu. U opštim odredbama definišu se ciljevi unije, stvaranje ekonomske i monetarne unije na jedinstvenom tržištu, bez unutrašnjih granica i sa jedinstvenom valutom.

Ekonomska i monetarna unija je proces kojim zemlje članice EU usklađuju svoje ekonomske i monetarne politike sa krajnjim ciljem usvajanja jedinstvene valute-EURA.

Sam proces stvaranja EMU odvijao se u tri faze:

PRVA FAZA: (1990-1993) – sa ciljem da se osigura slobodno kretanje kapitala, kao i da se otvori koordinacija ekonomske politike i uža saradnja Centralne banke, kao i koordinacija fiskalne politike zemalja članica. Ova faza je uspešno završena krajem 1993. godine.

DRUGA FAZA: (1994-1998) – sa ciljem približavanja ekonomskih i monetarnih politika zemaljačlanica (kako bi se osigurala stabilnost cena i javnih finansija. Počeo je sa radom Evropski monetarni institut (sa sedištem u Frankfurtu), koji treba sve da pripremi za osnivanje Evropske Centralne Banke. U ovoj fazi odluke se i dalje donose na nacionalnom nivou.

TREĆA FAZA: (od 1999) – sa ciljem osnivanja Evropske Centralne Banke, utvrđivanja kursa i uvođenje jedinstvene valute. Ova faza treba da predstavlja potpuno uspostavljanje Monetarne unije. Ovlašćenja i politika prenose se na Evropsku centralnu banku. Da bi se mogla voditi jedinstvena i potpuno sinhronizovana monetarna politika, uvodi se jedinstveni novac.

Za sprovođenje evropske monetarne politike zadužena je Evropska Centalna banka.

[Slika: 87824845.png]

Evropska centralna banka i Evropski system centralnih banaka su osnovani 01.jula. 1988.godine po ugledu na nemački Bundes Banke, pri čemu je sistem sastavljen od ECB i nacionalnih centralnih banaka. ECB je smeštena u Frankfurtu, jednom od vodećih finansijskih centara u svetu.

Evropski sistem centralnih banaka čini ECB kao i nacionalne centralne banke i 25 zemalja članica EU. Sa formalnog gledišta ECB je dvostepeni sistem koji ima 26 članova. Obuhvata ECB, dvanaest zemalja članica eurozone, trinaest nacionalnih centralnih banaka tih zemalja članica koje još nisu uvele euro (Danska, Švedska, Velika Britanija kao i deset novih članova: Češka Republika, Estonija, Kipar, Litvanija, Mađarska, Malta, Poljska, Slovenija, Slovačka Republika).
Referentni URL