Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Komercijalno poznavanje robe - ambalaza
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Funkcije ambalaže

Osnovna funkcija je zaštitna, zadatak ambalaže je da zaštiti proizvod od ostećenja iz okoline, aii ponekad postoji potreba i da se okolina štiti od proizvoda. Kvalitet materijala za izradu ambalaže treba da bude takav da vrši potpunu zaštitu proizvoda u toku raznih manipulacija, treba da ima određenu čvrstoću na kidanje i pritisak, da je što manje propustljiv na vodenu paru i gasove, da je nepropustljiv na tečnosti, da je otporan na dejstvo korozije, da ne upija nikave mirise i dr.¬

2. Distributivna funkcija je takođe važna. Ambalaža mora biti prilagođena uslovima distribucije, utovaru, istovaru i skladištenju. Roba se za vreme transporta često pretovaruje, pa je sastavljanje jedinstvenih tovarno manipulativnih jedinica odnosno jedinica pakovanja velik doprinos racionali¬zaciji prevoza, jer omogućava ekonomičnu manipulaciju mehanizovanim prenosnim sredstvima.

3. Komercijalno – informativna (prodajna) funkcija služi kao sredstvo reklame, koja u mnogome doprinosi boljem plasmanu i prodaji robe. Ova funkcija naročito dolazi do izražaja kod maloprodajnih pakovanja proizvoda široke potrošnje, posebno kod farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda.
Podela ambalaže


Ambalaža se može podeliti prema:
Osnovnim funkcijama;
Materijalu od koga je izgrađena;
Nameni.

Prema osnovnim funkcijama ambalaža se deli:
Transportnu ambalažu;
Komercijalnu ambalažu.

Transportna ambalaža služi za zajedničko pakovanje manjih jedinica tereta ili za pojedinačno pakovanje velikih tereta radi transporta na mesto distribucije. Ona pri manipulacijama istovara, utovara, uskladištenja štiti robu od ostećenja.
Transportna ambalaža se deli na:
Spoljnu;
Unutrašnju.

Spoljna ambalaža treba da pruži potpunu zaštitu proivoda od mehaničkih dejstava, oštećenja i krađa. U spoljnu ambalažu spadaju: razne vrste kontejnera, kutije od kartona i lepenke, korpe i sl.

Unutrašnja ambalaža štiti robu od korozije, kvara i drugih promena izazvanih uticajem okoline.
Sa aspekta dužine upotrebe, ambalaža se deli na:
Povratnu i
Nepovratnu.

- Povratna se ne troši u jedom prevozu već se se koristi duže vreme.
- Nepovratna ambalaža se upotrebljava jednom za određeni artikal. Činjenica da prodavac, odgovara za štete na robi usled lošeg ili neodgovarajućeg pakovanja, ukazuje na važnost opreme i transporta. Bliži uslovi i način pakovanja obuhvaćeni su standardima i nizom drugih domaćih i međunarodnih propisa. Težnja je da se u što većoj meri uvede transportna ambalaža standardnih dimenzija, ne samo u nacionalnim već i u međunarodnim okvirima. Standardizacijom transportne ambalaže znatno se uprošćava celokupan mehanizam pakovanja i manipulacija robe u transportu.

Za transportno pakovanje dolazi u obzir mnoge vrste ambalaže zavisno od vrste proizvoda, vrste transporta, dužine prevoza, a najćešči oblici ovog pakovanja su: kontejneri, drveni sanduci, police, ramovi, pregrade, kutije od lepenki i kartona, vreće, burad, bačve, cisterne i drugi cilindrični sudovi, stakleni baloni i boce i dr.

U komercijalnu ambalažu pakuje se roba u malim količinama potrebna direktnom potrošaču. Ona štiti proizvod, garantuje njegovu istovrsnost. Proizvod se pakuje u raznolikim oblicima kao što su vreće, boce, limenke, stakla i sl.
Prednost komercijalne ambalaže je u ubrzanom prometu i povećanoj sigurnosti robe.
Referentni URL