Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Hi-kvadrat test
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Veliki broj istraživanja podrazumeva adekvatnu statističku obradu. Statistička obrada podataka je neminovnost ako želimo postići egzaktnost koju u principu eksplicitno definišemo u cilju istraživanja i postavljenim hipotezama. Ovom prilikom nemamo pretenzije da iznosimo sve poteškoće koje prate jedan istraživački rad,već da pomognemo istraživačima i naučnicima kako da dobivjene rezultate mukotrpnog rada što bolje osmisle i učine ih razumljivijim i pristupačnijim onima koji žele da se koriste dobijenim rezultatima. Sigurno je da manjkavost nekog istraživanja,posebno ako je u pitanju sumnjiva valjanost kod sirovih podataka ne možemo nadoknaditi statističkom obradom, ma kako kvalitetna bila.

Statistike metode često upućuju na pomenutu manjkavost, što je takođe bitno za istraživanje.Valjani podaci prikupljeni na osnovu nekog istraživanja ostaju nedorečeni i bez mogućnosti pune primjene ukoliko je odsutna adekvatne statistička obrada. Pod pojmom adekvatne statističke obrade podrazumevamo primenu statističkih metoda koje će omogućiti donošenje ispravnih zaključaka,koji su dalje zasnovani na postavljenim hipotezama i ciljevima istraživanja. Skloni smo konstataciji da nema dobrih i loših metoda već adekvatnih i neadekvatnih za konkretan slučaj.

S A D R Ž A J

1. UVOD - 2 -
2. Hi kvadrat test - 3 -
3. Definicija χ 2 testa - 3 -
4.Primeri izračunavanja - 5 -
5. Primeri Hi kvadrat testa sa dva ili više nezavisnih uzoraka - 11 -
6. Dva nezavisna uzorka (McNemarov test) - 14 -
7. ZAKLJUČAK - 16 -
8.LITERATURA - 17 -
Referentni URL