Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Metode u porodičnom vaspitanju
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Porodica kao višefunkcionalni grupa ostvaruje više uloga, obavlja više aktivnosti u cilju zadovoljavanja kako svojih, tako i društvenih potreba. Autori se među sobom ne slažu u potpunosti kada je reč o tome koje sve funkcije porodica ima.
Neki te funkcije posmatraju kompleksnije, ukrupnjenije, dok drugi istom pitanju prilaze razuđenije navodeći više uloga koje pripadaju porodici. Porodica kao društveno-istorijski uslovljena pojava menjala je i usavršavala svoje funkcije shodno istorijskim uslovima. Neki autori kao funkcije porodice navode biološku, socijalizatorsku, vaspitnu, zaštitnu, ekonomsku itd Ovde ćemo ukratko ukazati na one funkcije koje smatramo bitnim u procesu pripremanja mladih za aktivne članove društva.

Emotivna funkcija

Ova funkcija dobija sve veći značaj u savremenom društvu jer ukazuje na
izmenjen odnos između svih članova porodice, posebno oca prema deci. Dete više nije sredstvo za očuvanje vrste i za očuvanje porodične imovine. Ono je sve više centar porodice kome se poklanja sva pažnja. Njegov značaj raste utoliko više ukoliko je manje dece u porodici. Međutim, preterana ljubav i pažnja porodice mogu da imaju i svoje negativne posledice. Dešava se da deca kojoj se posvećuje preterana pažnja
često vremenom postanu "problem deca".

Sadržaj:

1 Uvod 3
2 Metode u porodičnom vaspitanju 5
2.1 Vaspitanje u porodici 5
2.2 Principi porodičnog vaspitanja 6
2.3 Metode 6
2.3.1 Metod kažnjavanja 7
2.3.2 Oblici i vrste kažnjavanja 9
2.3.3 Metoda ubeđivanja 13
2.3.4 Metoda vežbanja i navikavanja 13
2.3.5 Metoda podsticanja 14
2.3.6 Metoda sprečavanja 15
2.3.7 Sredstva porodičnog vaspitanja 15
2.3.8 Sredstvo podsticanja 16
2.3.9 Sredstvo sprečavanja 17
3 Zaključak 18
4 Literatura 19
Referentni URL