Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sociologija porodice
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Sociologija porodice kao posebna sociološka disciplina izučava jedan segment ljudskog društva koji se zove porodica i pri tom ova nauka ne izučava samo njenu društvenu i biološku starnu.
U toku duge istorijske evolucije sociološke porodice predstavlja rezultat empirijskog i teorijskog rada. Osnovna karakteristika njenog nastanka je vezana za proces izučavanja višedimenzionanih porodičnih pojava u cilju objedinjavanja naučnog pristupa. U zapadnoevropskim i američkim istraživanjima preovlađuje empirizam i deskripcija, dok u socijalističkim državama postoji uopštavanje u ovoj oblasti.
Porodica kao deo društvenog i kulturnog sistema određenog društva se ne može posmatrati izvan njegove klasne strukture. Prvi zadatak u proučavanju porodice je utvrđivanje kom sloju porodica pripada i da se pritom pokaže kako se klasna struktura društva reflektuje kroz porodicu. Struktura porodice nije analogna struktura globalnog društva i ona kao društvena grupa se ne formira na istovetnim principima.

Porodica nije samo osnovna jedinica društva, već i osnovna ćelija humanizacije i u njoj se nalaze osnovni temelji, za izgrađivanje ličnosti individua. Ona nije samo strukturalno i funkcionalno društvena ustanova već i zajednica ličnosti . Proučavanje porodice je dvodimenzionalna, sa jedne strane predmet ispitivanja je porodica kao kolektivitet, a sa druge strane budući da je ona zajednica ličnosti proučava se i šta ona pruža svojim članovima , kao ličnostima i kako oni kao ličnosti određuju porodičnu atmosferu. Iako je najmanje institucionalizovana društvena grupa, njeno funkcionisanje ne zavisi samo od spoljnih činilaca društvenog sistema nego i onih koji proizilaze iz same interakcije porodičnih odnosa, kao i od karakteristika ličnosti članova porodice. Svaki rezultat promena u lokalnoj zajednici u kojoj je porodica uključena neposredno se odražava na članove porodice i njihove međusobne odnose.

SADRŽAJ:

Uvod ..................3-4
1.Predmet i metodi sociologije porodice ..........5
1.1 Opšte univerzalne(generalne) metode……….5
1.2 Multidisciplinarne, sintetičke metode…………...5
1.3 Sociološke metode…………….5-6
2.Teorijske orijentacije u proučavanju porodice .............7
2.1 Istorijsko – institucionalni pristupi……………7
2.2 Strukturalno – funkcionalni pristupi…………..7
2.3 Interakciono – simbolički pristup…………………..7
3.Institucionalni okvir porodice i porodica kao ljudska zajednica .........8
4.Odnos porodice, braka, srodstva i domaćinstva .....9
5.Najvažniji istorijski tipovi porodice ...........10
5.1 Totemski klan………………………10
5.2 Diferencijalni klan…………………10
5.3 Velika porodica( joint family)……………10
5.4 Proširena porodica…………10
5.5 Mala porodica……………………10
6.Porodične funkcije i socijalizacija porodice ..........11
7.Položaj članova porodice i porodične uloge i odnosi u porodici……….12
8.Integracija i dezintegracija porodice ........13
Zaključak……………….....14
Sažetak;ključne reči….........15
Literatura……………......16
Referentni URL