Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Vrste društvenih pojava
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Ljudsko društvo se vrlo često definiše kao skup, ukupnost društvenih pojava. Međutim, i kad se ono drugačije pojmovno određuje, i kada se govori ο društvu govori se i ο društvenim pojavama kao osnovnim elementima društva. Razmatranja ο društvenim pojavama nastoje da ukažu na razlike koje postoje između društvenih i prirodnih pojava tako i na razlike tako i na razlike koje postoje između društvenih i individualnih pojava. Ali isto tako nastoji se da se društvene pojave poj¬movno odrede i izvrši njihova klasifikacija.

Pojedine sociološke teorije društvene pojave definišu i određuju njihov odnos prema individualnim i prirodnim pojavama u kontekstu svojih shvatanja ο suštini društva i čoveka. Polazeći od marksističkog shvatanja čoveka i društva, čini se da je nužno u pojmovnom određivanju društvenih pojava i njihovoj klasifikaciji poći od njihove nerazdvojne povezanosti sa individualnim pojavama (ali ne i identičnosti sa ovima) i posmatrati ih kao uzajamno povezane delatnosti individua.

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Vrste društvenih pojava 2
ZAKLJUČAK 5
LITERATURA 6
Referentni URL