Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Empatija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Emocionalno vaspitanje možemo posmatrati kroz prizmu aspekata emocionalnog vaspitanja. Radi se o pet, međusobno uslovljenih, aspekata:
- samosvest,
- motivacija,
- samoregulacija,
- socijalno-emocionalne sposobnosti i
- empatija.

Naime, nemoguće je raditi na razvijanju viših aspekata emocionalnosti ako prethodno ništa nije urađeno po pitanju nižih aspekata (na primer, samosvesti ili samoregulacije). Radi boljeg razumevanja emocionalnog vaspitanja potrebno je objasniti navedene aspekte vaspitanja emocionalnosti:
- samosvest definišemo kao sposobnost prepoznavanja osećanja i njihovih manifestacija (verbalnih i neverbalnih), svest o vlastitim moćima, granicama i vrednostima, te razumevanje osećanja kako bismo ih stavili u funkciju unapređenja mišljenja i ponašanja;
- samoregulacija je sposobnost upravljanja vlastitim mislima, osećanjima i postupcima u cilju povećanja delotvornosti, očuvanja osećaja samopouzdanja i osećaja povezanosti sa drugima, a sve to na prilagodljiv i fleksibilan način;
- motivaciaj podrazumeva socijalne tendencije koje vode cilju ili olakšavaju realizaciju cilja, uz pretpostavku da je sposobnost samosvesti i samoregulacije na odgovarajućem nivou;
- razvijanje socijano-emocionalnih sposobnosti podrazumeva pripremanje ljudi na ostvarivanje skladnih međuljudskih odnosa i razrešavanje emocionalnih konflikata, za uspešno prezentovanje rezultata rada, za ulogu vođe, ali i ulogu vođenog, za obavljanje poslova koji su u interesu grupe.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Empatija 4
1.1 Pojam empatije 4
1.2 Razvoj empatije 7
1.3 Komponente empatije 10
1.4 Merenje empatije 11
1.5 Empatija i emocije 11
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14
Referentni URL