Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Istorija poslovnog prava
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Poslovno pravo je grana prava koja izučava pravila i praksu statusa privrednih subjekata (osnivanje, upravljanje i gašenje) i pravne odnose u koje oni stupaju prilikom obavljanja svoje privredne djelatnosti (ugovori u privredi). Poslovno pravo je jedan važan dio celokupnog pravnog sistema. Riječ je o materiji koja je po svojoj prirodi multidisciplinarnog karaktera i koja obuhvata širok spektar isprepletenih normi iz različitih pravnih disciplina. One se tiču kako samih privrednih subjekata, tako i njihovog poslovanja na tržištu. Obim pravne materije koja se podvodi pod pojam poslovnog prava, stvar je konvencije, ali pošto nema jedinstvenog stava po tom pitanju, razlikuje se od autora do autora. Takođe i sama ta materija se u teoriji označava i nekim drugim sintagmama: trgovinsko pravo, trgovačko pravo ili privredno pravo.

Ne ulazeći u finese teorijskog razlikovanja i razgraničavanja pojmova poći ćemo od konstatacije da su sve te gore iskazane sintagme sinonimi pojmu poslovnog prava. Po pitanju obima materije koju obuhvata opredelićemo se za definiciju da se poslovno pravo prevashodno bavi nizom pravnih pravila u vezi nastanka, funkcionisanja i prestanka privrednih subjekata i da ujedno izučava i pravna riješenja koja uređuju pravne odnose u koje stupaju ti subjekti prilikom obavljanja svoje privredne djelatnosti težeći ostvarenju dobiti. Predmet poslovnog prava čini izučavanje struktura i procesa privrednih subjekata i pravnih karakteristika odnosa u koje oni stupaju obavljajući privrednu djelatnost na tržištu.


Sadržaj:


1 UVOD 3
2 Istorija poslovnog prava 4
3 Razvoj međunarodnog poslovnog prava 6
4 ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 13
Referentni URL