Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Izborni sistem Crne Gore
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Izborni sistem Crne Gore, u širem smislu, je skup svih postupaka i mjera, koji se, regulisani pravnim propisima zemlje, odnose na izbore, tj. na biračko pravo, organizaciju izbora, postupak i tehniku izbora, dodjeljivanje mandata, zaštitu biračkog prava i drugo. Značaj izbornog sistema sastoji se u tome što izbori, u sistemu predstavničke demokratije, predstavljaju način formiranja najviših predstavničkih organa u zemlji. Osnovi izbornog sistema postavljeni su u Ustavu Crne Gore. Oni se potom razrađuju posebnim zakonima, kojima se uređuju izbori. U užem smislu, izborni sistem je način raspodjele mandata. Tu postoje dva osnovna sistema: većinski i sistem srazmjernog predstavništva, sa nizom varijanti (Dontov sistem, Sistem izbornog količnika).

U savremenoj političkoj nauci postoji nekoliko stotina definicija izbornih sistema. No, on u osnovi predstavlja „institucionalni modus unutar kojega birači izražavaju svoje političke preferencije u obliku glasova i unutar kojega se glasovi birača pretvaraju u mandate.” Izborni sistem je, dakle, dio šireg izbornog prava, koji u sebi uključuje izborni obrazac (većinski ili proporcionalni), izborne jedinice, izborno takmičenje, glasanje, metode pretvaranja glasova u mandate i izborni cenzus.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Izborni sistem Crne Gore 4
2.1 Modeli izbornog sistema 4
2.2 Izborno zakonodavstvo i razvoj izbornog sistema 6
2.3 Izborni obrazac - metod raspodjele mandata 8
2.4 Sprovođenje izbora 10
3 ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 13
Referentni URL