Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Načela upravnog postupka prema zakonu o općem upravnom postupku - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Cilj je upravnog postupka da se u rješavanju konkretne stvari dođe do materijalne istine i da se pritom adekvatno zaštite prava i interesi stranaka, ali i općedruštveni interesi.
To može biti postignuto uz pridržavanje osnovnih načela koja propisuje Zakon. Posebna važnost tih načela je u tome što svojim postojanjem obvezuju primjenjivače zakona da ih se strogo pridržavaju, i to neovisno o okolnosti da li je postupak pokrenut po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke, kao i neovisno o tome da li se postupak vodi da bi se stranci priznalo neko pravo ili nametnula određena obveza.
Prvo načelo s kojim ćemo vas upoznati je načelo zakonitosti, kojim javnoupravno tijelo rješava upravnu stvar na temelju zakona. Slijedeće načelo je načelo razmjernosti u zaštiti prava građana i javnog interesa u upravnom postupku, koje ima veliko društveno i praktično pravno značenje. Namijenjeno je voditelju postupka te mu nalaže da u postupku omogućuje strankama da što lakše zaštite i ostvare svoja prava. Nadalje, načelo pomoći stranci daje obvezu voditelju postupka da se brine da neznanje i neukost ne bude na štetu prava što im po zakonu pripada.

Zatim načelo materijalne istine za koje Zakon o općem upravnom postupku propisuje da se u postupku mora utvrditi pravo stanje stvari i u tom cilju moraju se utvrditi sve činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja. Slijedi načelo samostalnosti i slobodne ocjene dokaza koje govori o tome da o činjenicama koje će se uzeti kao dokazane odlučuje ovlaštena osoba po svom uvjerenju, na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, te na temelju rezultata cjelokupnog postupka. Načelo samostalnosti u rješavanju određuje da se voditelju postupka daje pravo da samostalno vodi postupak, utvrđuje činjenice i okolnosti te da samostalno donosi odluku u upravnom postupku u okviru ovlaštenja danih zakonom, drugim propisima i općim aktom.

SADRŽAJ

UVOD…………….............3
1. POJAM UPRAVNOG POSTUPKA .......... 4
2. ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU........ 7
3. NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA PO ZAKONU O OPĆEM UPRAVNOM
POSTUPKU…...8
3.1. Načelo zakonitosti ......... 9
3.2. Načelo razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa….10
3.3. Načelo pomoći stranci…………11
3.4. Načelo utvrđivanja materijalne istine...........11
3.5. Načelo samostalnost i slobodne ocjene dokaza.....12
3.6. Načelo učinkovitosti i ekonomičnosti.............15
3.7. Načelo pristupa podacima i zaštite podataka..........17
3.8. Načelo prava stranke na pravni lijek......... 18
3.9. Načelo zaštite stečenih prava stranaka.........19
3.10. Načelo službene uporabe jezika i pisma…..20
ZAKLJUČAK……………...21
LITERATURA…………..22
Referentni URL