Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Razvod braka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Donošenje Ustava FNRJ 31. januauara 1946. godine predstavlja jedan od ključnih momenata koji su uslovili velike promene u zakonskoj regulativi porodičnih i bračnih odnosa. Naime, Ustav FNRJ iz 1946. godine je po prvi put u istoriji brak stavio u državnu nadležnost, i svojim članovima propisao da su brak i porodica pod zaštitom države. Time je uveden obavezan građanski brak, kao jedina priznata forma braka, pri čemu je sklapanje braka u crkvi ostavljeno kao mogućnost za sve građane koji su to želeli. Uvođenjem obaveznog građanskog braka uklonjeno je mešanje verskih organizacija u pitanja braka i porodice.

1946. godine usvajanjem Osnovnog zakona o braku, koji je predstavljao savezni zakon (njegove odredbe primenjivane su na celokupnoj teritoriji Jugoslavije), uređena su sva pitanja bračnih prava i dužnosti. Prema Osnovnom zakonu o braku (OZB), brak je definisan kao zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. Nadležni organ za sklapanje braka bio je predsednik skupštine opštine ili odbornik koga odredi opštinsko veće (član 25/1), pri čemu se mesna nadležnost određivala prema mestu prebivališta ili boravišta jednog ili drugog verenika (član 24/2).

Sadržaj :

UVOD 1
1 Razvod braka 2
1.1 Posledice razvoda na roditelje i decu 3
1.2 Posledice razvoda u odnosu na supružnike 5
1.2.1 Obaveza izdržavanja neobezbeđenog supružnika 9
1.2.2 Regulisanje, trajanje i prestanak izdržavanja 11
1.3 Izdražavanje neobezbeđenog supružnika – postupak pri sporu 16
1.4 Posledice sporazumnog razvoda 16
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20
Referentni URL