Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravno pravo Evropske unije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Upravno pravo je oblast pravne nauke koja uređuje upravnu delatnost, odnosno celokupnost svih, kako autoritativnih tako i neautoritativnih aktivnosti uprave kojima ona direktno izvršava svoje zadatke i aktivnosti, realizujući svoju društvenu funkciju, a sastavljeno je od sistema pravnih normi koje uređuju organizaciju uprave i javnih službi, upravni postupak, obim i sadržinu upravne delatnosti.

Tu spada obavljanje upravnih poslova, donošenje pravnih odluka uprave, vršenje materijalnih radnji i kontrola uprave. Tradicionalna koncepcija polazi od stanovišta da upravno pravo reguliše vršenje upravne ,,vlasti“, dok savremena koncepcija polazi od stanovišta da upravno pravo reguliše obavljanje javnih službi. Uprkos tome što upravno pravo predstavlja celinu za sebe, ono je segment jednog šireg sistema, i sa njegovim drugim segmentima predstavlja pravni sistem jedne zemlje. Takođe, moguće ga je analizirati i uporedno, kroz komparaciju upravno pravnih sistema različitih država, dok međunarodno upravno pravo predstavlja segment uporednog upravnog prava koji je vezan za rešavanje upravnih sporova koji se odnose na međunarodne upravne sporove.


Sadržaj:


1 UVOD 3
2 Upravno pravo EU 4
3 ZAKLJUČAK 7
LITERATURA 8
Referentni URL