Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Evaluacija predškolske ustanove
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem se obezbjeđuje ostvarivanje prava svakog djeteta da se uključi u institucionalizovan oblik vaspitno-obrazovnog rada, zadovoljavanje razvojnih potreba dece, potreba porodice i društva. Prema Zakonu o obrazovanju i vaspitanju, obrazovanje i vaspitanje ima za cilj da obezbijedi mogućnost za svestrani razvoj pojedinca, bez obzira na pol, životno doba, socijalno i kulturno porijeklo, nacionalnu i vjersku pripadnost, tjelesnu i psihičku konstituciju. Predškolsko obrazovanje ima poseban značaj u životu svakog djeteta, ono podstiče socijalizaciju-interakciju sa vršnjacima, emocionalni i kognitivni razvoj djeteta, razvijanje odgovornosti i osjećaja za potrebe drugih, dok u okviru predškolskih aktivnosti djeca stiču nove spoznaje o okolini i svijetu oko sebe kroz igru i učenje, koji su dopuna procesu vaspitanja i najljepši način da otpočne proces obrazovanja djeteta .

U ovom radu ćemo analizirati evaluaciju, tojest izvještaj o kvalitetu JPU "Ljubica Popović" - Podgorica. Ustanova je (kao Dječji vrtić) osnovana je 20. 05. 1959. godine od strane tadašnjeg Narodnog odbora Opštine Titograd i registrovana kod mjesnog nadležnog ( privrednog) suda pod imenom istovjetnim sadašnjem, sa sjedištem u ul. Vučedolska. U sljedećoj fazi institucionalnog razvoja Ustanova se 25. 12. 1973. godine formira i registruje kao Organizacija udruženog rada, saglasno tadašnjem Zakonu o udruženom radu, sa sjedištem u ul. Đura Salaja.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Kvalitet upravljanja i rukovođenja ustanovom 4
3 Etos ustanove 6
4 Kvalitet kadrovskih, materijalnih, tehničkih i bezbjednosnih uslova rada ustanove 6
5 Podrška koju ustanova pruža djeci 7
6 Saradnja sa roditeljima, drugim ustanovama i lokalnom zajednicom 8
7 Postignuća znanja i vještina 10
8 ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12
Referentni URL