Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Hemolitička anemija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Malokrvnost je bolest smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca (eritrocita), ili količine hemoglobina na jedinicu zapremine krvi.Uzroci su mnogobrojni prema mehanizmima koji sudeluju u nastanku i dele se na:
Malokrvnost usled akutnog ili hroničnog gubitka krvi, malokrvnost posle krvarenja, malokrvnost izazvane ubrzanom razgradnjom eritrocita (hemolitičke anemije).

Malokrvnost usled smanjenog stvaranja eritrocita, mogu biti sekundarne zbog oštećenja koštane srži toksičnim i fizičkim činiocima (zračenjem) ili aplazija koštane srži (aplastične anemije).Posledica metaboličkih poremećaja u crvenoj lozi (perniciozna anemija, nutritivna anemija).
Malokrvnost mešovitog tipa, izvestan broj anemija ima za uzrok laku hemolizu i umerenu insuficijenciju koštane srži kao (anemija kod ciroze jetre).
Osim smanjenja broja crvenih krvnih zrnaca menja se i veličina dele se prema morfološkom izgledu na mikrocitne, normocitne i makrocitne anemije.Malokrvnost se dele prema količini hemoglobina u eritrocitima na: hipohromne, normohromne i hiperhromne anemije.

Sadržaj:

Uvod 3
1 Hemolitičke anemije 4
1.1 Promene u krvi 4
1.2 Promene u vezi s oslobađanjem i razlaganjem hemoglobina 6
1.3 Etiologija i patogeneza 8
2 Urođena (hereditarna) sferocitoza 9
2.1 Etiologija i patogeneza 9
2.2 Klinička slika 11
2.3 Promene u krvi 12
2.4 Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza 13
2.5 Lečenje – Splenektomija 14
3 Urođena eliptocitoza (ovalocitoza) 16
3.1 Klinička slika. 16
3.2 Lečenje. 17
3.3 Urođene nesferocitne anemije 17
3.4 Hemolitička anemija nastala usled defcita kineze piruvata 18
4 Talasemija i hemoglobinopatije 20
4.1 Sredozemna anemija (Thalassemia, Cooleyeva anemija) 20
5 Anemija srpastih eritrocita 26
5.1 Klinička slika. 27
5.2 Anemije izazvane kombinacijom Hb-S s drugim patološkim hemoglobinima 28
6 Paroksizmalna nocna hemoglobinurija 29
Zaključak 32
Literatura 33
Referentni URL