Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Infektivni endokarditis
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Zdravstvena situacija u razvijenim, a poslednjih godina i u nerazvijenim zemljama, određenaje pojavom i rasprostranjenošću masovnih hroničnih degenerativnih bolesti. Značaj kardiovaskularnih bolesti, od kojih pojedine pokazuju epidemijsku zastupljenost (koronarna bolest, arterijska hipertenzija), ogleda se u sledećim osnovnim činjenicama: bolesti srca i krvnih sudova nalaze se među vodećom grupom u morbiditetu, učestvuju sa preko 50% u ukupnom mortalitetu stanovništva, a u invaliditetu su zastupljene sa preko 30%.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), u periodu od 1968. do 1977. godine, beleži se pad kardiovaskulamog mortaliteta u zemljama koje su sredinom šezdesetih godina dostigle najveću stopu smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, i posle toga preduzele niz preventivnih mera, pre svega u odnosu na ishemijsku bolest srca (SAD, Kanada, Francuska, Belgija, Nemačka, Finska, Švajcarska, Japan). Dalji porast kardiovaskulamog mortaliteta, u pomenutom periodu a i kasnije, registruje se u manje razvijenim zemljama (Mađarska, Poljska, Rumunija, Bugarska, Portugalija, Jugoslavia). U Jugoslaviji kardiovaskularni mortalitet se od 41,74% (1978. g.) povećao na 52,4% (1989. g.) ukupnog mortaliteta. Pri tome smrtnost od koronarne bolesti zauzima prvo mesto kako u mnogim zemljama sveta, tako i u Jugoslaviji.

Sadržaj:

Uvod 3
1 Infektivni endokarditis 4
1.1 Etiopatogeneza 5
1.1.1 Ulazna vrsta infekcije 5
1.2 Klasifikacija 6
1.3 Patoanatomija 6
1.4 Simptomi i znaci 6
2 Lečenje. 9
Zaključak 11
Literatura 12
Referentni URL