Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Mentalno zdravlje i hronične bolesti - karcinom
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U prvom delu rada se razmatraju pitanja vezana za definisanje mentalnog zdravlja, posebno koncepcije i dileme koje su aktuelizovane u drugoj polovini XX veka, najpre na osnovu rada Vilotijevića (2008) pod nazivom Ka određenju duševnog zdravlja - koncepcije i dileme. Zatim se prikazuje tekst Backovića (2010) pod nazivom Mentalno zdravlje i mentalna higijena između dva milenijuma, gde se mentalno zdravlje objašnjava kao sposobnost uspostavljanja harmoničnih odnosa sa drugim ljudima i sposobnost realizacije sopstvenih intelektualnih i emocionalnih potencijala u konstruktivnom menjanju socijalne i fizičke sredine, subjektivni ose ćaj blagostanja, samoefikasnosti, nezavisnosti i kompetencije.

U drugom delu rada analiziraju se tekstovi koji se bave mentalnim zdravljem i kvalitetom života osoba obolelih od hroničnih bolesti, najpre pregledom istraživanja Vukadinovićeve (2011) pod nazivom Kvalitet života hroničnih bolesnika čiji je ciljizmeriti kvalitet života pacijenata obolelih od hroničnih bolesti i otkriti pojedine oblasti kvaliteta koje nisu zadovolјavajuće. Zaključak do kojeg se dolazi jeste da kvalitet života opada s godinama života i s bolestima. Zatim se obrađuje tekst (Bugarski i sar., 2009) koji istražuje povezanost kvaliteta života i depresivnih obeležja kod pacijenata na hemodijaliznom tretmanu, budući da su u pitanju hronični bolesnici.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Mentalno zdravlje 4
3 Psihološki status i kvalitet života obolelih od hroničnih bolesti 8
4 Mentalno zdravlje i kvalitet života obolelih od karcinoma 11
5 ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15
Referentni URL