Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Merenje vitalnih znakova i evidentiranje podataka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Način na koji se pristupa bolesnikom i prvi kontakt sa wim veoma je značajan za uspostavljanje odgovarajućeg odnosa i sticanje njegovog poverenja. Izmešu bolesnika i medicinske sestre trebalo bi da postoji prijateljski odnos, međusobno poverenje i uzajamno poštovanje. Posmatranje (inspekcija) bolesnika je stalan zadatak medicinske sestre tokom lečenja i nege, a merenje vitalnih znakova je povremeni posao koji se obavlja po nalogu lekara, ili zbog neke sugestije pacijenta.
U određenim slučajevima se meri samo neki od vitalnih znakova, ukoliko se pacijent žali na određene probleme, ili se mere svi vitalni znaci, ukoliko je, zbog bolesti, hirurške intervencije, stresa ili slično ugrožen život ili funkcionisanje bolesnika.

Vitalni znaci su odraz životnih funkcija organizma i izmene materija i energije. U stalnom su uzajamnom odnosu i zavisnosti oni su pokazatelji opšteg stanja bolesnika. To su:
- Telesna temperatura,
- Puls,
- Disanje
- Arterijski krvni pritisak (TA)
- Venski krvni pritisak (CVP).

S A D R Ž A J

UVOD 3
1. Telesna temperatura 4
2. Puls 7
3. Disanje 8
4. Arterijski pritisak (Tensio arterialis, TA) 9
5. Venski krvni pritisak 12
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15
Referentni URL