Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Radiološka slika najčešćih postoperativnih stanja probavnog sistema
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

X zrak (rendgenski zrak) elektromagnetski talas visoke emergije. X zrak ima sve fizičke osobine elektromagnetskog zračenja od kojih su dve sa stanovišta dijagnostičke radiologije najvažnije.

1. Mogućnost prolaska kroz materiju (ljudsko telo) i delimičnu ili potpunu absorbciju u njemu što se koristi za dobijanje rendgenske slike dela tela kroz koji je prošao X zrak. X zrak se stvara u rendgenskoj cevi, podešavanjem može se stvoriti X zrak tačno planiranje energije koja je potrebna za željeni rendgenski pregled. X zrak se filtrira i usmerava prema željenom delu tela čija se slika očekuje. Zrak prolazi kroz deo tela i stupa u interreakcije na svom putu sa atomima tkiva na koje nailazi. U tim intereakcijama dolazi do delimičnog ili potpunog slabljenja (absorbcije) X zraka tokom prolaska kroz organizam.

2. Energija zraka na izlasku iz organizma izaziva promene na fluoroscentnim ekranima (rendgenska skopija) ili filmu (rendgenska grafija) na osnovu fizičke osobine fluorescencije.
Fluorescencija je osobina pojedinih jedinjenja da pod uticajem primljene energije emituju svetlost. Količina emitovane svetlosti je direktno proporcionalna količini primljene energije.

Sadržaj

1 Uvod 2
2 Stvaranje i osobine X zraka 2
2.1 Karakteristično zračenje 3
2.2 Diskretni spektar X-zraka 4
2.3 “Zakočno zračenje” Bremsstrahlung 4
2.4 Kontinuirani spectar X-zraka 5
3 Delovi rendgenskog aparata 5
3.1 Komadni sto 6
3.2 Visokonaponski transformator 6
3.3 Katoda rendgenske cevi 7
3.4 Anoda rendgenske cevi 7
3.5 Pacijent sto 7
4 Uredjaji za formiranje rendgenske slike 7
4.1 Rendgen skopija 8
4.2 Rendgen grafija 9
4.3 Folije 9
4.4 Kasete 9
4.5 Rendgenski film 10
4.6 Interakcija X-zraka i materije 10
4.7 Elastično rasipanje 10
4.8 Fotoelekrtični efekat 10
5 Compton Effect 11
6 Proizvodnja elektonskog para 12
7 Geometrija rendgenske slike 13
8 METODE PREGLEDA DIGESTIVNOG TRAKTA U RADIOLOGIJI 14
Referentni URL