Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Primjena parametarskih testova
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Zajednička karakteristika svih parametarskih testova je da unapred znamo raspodjelu obejležja, a testom provjeravamo pretpostavljene vrijednosti pojedinih parametara te raspodele (npr. M ili σ kod normalne raspodele, p kod binomne raspodele, itd...).

Razlikujemo dve osnovne kategorije ovih testova:
- parametarske testove jednog uzorka;
- parametarske testove dva uzorka.

SADRŽAJ

1 UVOD - 1 -
2 PARAMETARSKI TESTOVI - 2 -
3 PRIMJENA PARAMETARSKIH TESTOVA - 3 -
3.1 Test jednakosti srednjih vrednosti dva uzorka sa normalnom raspodelom - 4 -
3.2 Test jednakosti proporcija dva uzorka sa binomnom raspodelom - 5 -
3.2.1 Primer - 5 -
3.3 Testiranje na osnovu normalnog rasporeda (Uslov: n≥30) - 6 -
3.3.1 Dvosmjerni test - 6 -
3.3.2 Jednosmjerni test - 7 -
3.3.3 Jednosmerni test 2 - 8 -
3.4 Binomna distribucija - 8 -
3.4.1 Primjer: Bacanje kockica - 10 -
3.5 Normalna distribucija - 10 -
3.6 Studentov t-test - 13 -
4 ZAKLJUČAK - 15 -
5 LITERATURA - 16 -
6 WEB LITERATURA - 16 -
7 POPIS TABELA - 16 -
8 POPIS GRAFIKONA - 16 -
Referentni URL