Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Događaji posle hladnog rata u Srbiji i put Srbije ka Evropskoj Uniji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Rušenje Berlinskog zida pokrenulo je lavinu promena koje su drastično promenile sliku savremenog sveta. Pad „gvozdene zavese“ vodio je ne samo ponovnom ujedinjenju Nemačke, već i konačnom krahu komunizma, završetku Hladnog rata i jačanju novih evroatlantskih integracija. Na zgarištu bivšeg Sovjetskog Saveza, Čehoslovačke i SFR Jugoslavije formirane su nove države na tlu Srednje i Istočne Evrope koje su, zbacivši sa sebe tešku odoru komunizma, krenule putem političko-ekonomske tranzicije ka demokratiji.

Međutim, dvadesetogodišnje iskustvo demokratizacije pokazuje da odbacivanje isključive ideologije, autoritativne države i autoritarnog političkog režima, odnosno pokušaji uspostavljanja demokratskih vrednosti, nisu označili nužno kraj autoritarnosti i autoritarnih odnosa u većini bivših komunističkih društava. Sama priroda tranzicije kao spone između starog i novog poretka uslovila je da, paralelno sa procesima demokratizacije, opstaju neki elementi nekadašnje autoritarnosti. Međutim, pokazuje se da tranzicija traži i nove, prelazne oblike autoritarnih odnosa, kao i da „demokratske revolucije“ imaju svoja sopstvena ishodišta autoritarne društvene svesti. Na prostoru raspadajuće jugoslovenske države društveno-političke promene 1990-ih godina poprimile su protivrečan karakter paralelnih procesa uspostavljenja osnovnih normativnih i institucionalnih elemenata zapadne demokratije i nasilne etnizacije.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Srbija nakon Hladnog rata 4
3 Transformacija kapitala - privatizacija i korupcija 9
4 Izazovi u evropskim integracijama – problem Kosova 10
5 ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 14
Referentni URL