Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Međunarodna trgovina u periodu 19-20 vijeka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Međunarodna trgovina je prešla veliki put od prvih prostih razmjena sve do svog pravog značenja, razmjena dobara i usluga između država. Od različitih doktrina do škola koje su shvatale međunarodnu trgovinu došli smo do današnjeg stepena i nivoa razvoja Ukoliko želimo govoriti o istoriji međunarodne trgovine, prva značajna godina koju možemo pomenuti je 1157. kada se tzv. „Hanseatic Legue“ (Hanseatic Liga) osigurava trgovinske privilegije i tržišna prava u Engleskoj za dobra iz gradova koji su formirali „Ligu“. Nakon toga, sljedeći važan datum je 1498. kada Vasco da Gama otvara takozvano „trgovanje začinima“. Tokom šesnaestog vijeka, Antverpen je bio centar trgovine a nakon njegove okupacije, centar „međunaordne trgovine“ postaje Amsterdam.

U osamnaestom vijeku važni aspekti prava međunarodne trgovine oderđivana su monopolskim ugovorima. 1751. godine Bendžamin Frenklin objavljuje knjigu „Observacije u vezi rasta čovječanstva i naseljenosti država“ u kojoj zagovara da će pojava dobavljača iz trećih zemalja spriječiti britance da prodaju svoje proizvode Amerčkim kolonijama iznad njihove stavrne cijene, što je do tada bio slučaj u okvirima liberlane tradiocije slobodne trgovine.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 POJAM TRGOVINE - 3 -
2.1 Istorija trgovine - 4 -
2.2 Pojam međunarodne trgovine - 6 -
2.3 Teroija međunarodne trgovine - 8 -
2.3.1 Rikardov (Ricardo) model - 8 -
2.3.2 Hekšer-Olinov (Heckscher-Ohlin) model - 8 -
2.3.3 Specifični faktori - 9 -
2.3.4 Gravitacioni model - 9 -
3 MEĐUNARODNA TRGOVINA U PERIODU OD 19. DO 20 VIJEKA - 10 -
3.1 Protekcionizam - 12 -
3.2 Protekcionizam nakon II svijetskog rata - 14 -
3.3 Multilateralizam, bilateralizam i trgovinski blokovi - 17 -
3.4 Globalizacija - 19 -
4 ZAKLJUAČNA RAZMATRANJA - 23 -
5 LITERATURA - 24 -
Referentni URL