Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: ERP sistemi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

ERP (engl. Enterprise Resource Planning – planiranje poslovnih resursa) su poslovni informacioni sistemi tj. komercijalni softverski paketi za mala, srednja i velika preduzeća. Obuhvataju sve standardne poslovne funkcije i imaju mogućnost prilagođavanja konkretnim potrebama preduzeća, podržavajući međunarodne standarde. Primena ERP softverskih paketa može da doprinese značajnom poboljšanju kvaliteta proizvoda i usluga. Ova vrsta sistema realizuje, ili bolje rečeno, omogućava integraciju kompletnog funkcionisanja poslovnog sistema pomoću jednistvenog softverskog rešenja.

ERP predstavlja niz aktivnosti, podržanih od višemodulskog aplikativnog softvera, koji pomaže u upravljanju poslovnim, finansijskim aspektima poslovanja i ljudskim resursima. Uvođenje ERP sistema podrazumeva analizu poslovnih procesa, obuku zaposlenih i nove radne procedure. Prvi pokušaji koji su savremeni poslovni sistemi učinili u pokušaju da upravljaju svojim resursima i potrebama je razvijanje MRP (engl. Material Requirements Planning) sistema, odnosno sistema koji su imali zadatak da upravljaju planiranjem potreba jednog sistema. To su bili kompjuterizovani sistemi koji su unapređivali poslovanje kontrole zaliha i sistema za planiranje proizvodnje. U drugoj fazi je razvijen MRP II (engl. Manufacturing Resource Planing) sistem.

Sadržaj:

Uvod ........................3
1. Pojam ERP sistema ....................4
2. Prednosti i nedostaci ERP sistema ...........5
3. Implementacija ERP sistema ...................5
4. Troškovi ERP sistema ..................7
5. Moduli ERP sistema ..................7
5.1 Upravljanje finansijama ..................8
5.2 Lanci snabdevanja ................8
5.3 CRM - Customer Relationship Management .............10
5.4 Elektronsko poslovanje - E-Business .............11
5.5 Upravljanje proizvodnjom .................11
5.6 Upravljanje uslugama (Service Management) ......13
5.7 Distribucija .....................13
5.8 Prodaja .........................13
5.9 Marketing ..............................14
Zaključak ............................15
Literatura ..........................16
Referentni URL