Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upotreba iteratora u c++ programskom jeziku sa primjerima
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Prilikom programiranja u programskim jezicima veoma često se srećemo sa upotrebom struktura podataka koje sadrže više elemenata. Takve strukture nazivamo kolekcijama i postoji dosta različitih vrsta.

Niz je osnovni tip kolekcija i prilikom njegovog kreiranja mora se specifikovati broj elemenata koji će sadržati. Ti elementi se u memoriji računara garantovano nalaze u sukcesivnim memorijskim lokacijama. U promenljivoj se beleži početak te memorijske lokacija a do n-tog elementa se dolazi pointerskom aritmetikom, tj. Na tu memorijsku lokaciju se dodaje n*x bajtova gde x predstavlja veličinu elementa u tom nizu.

Lista je jedan vid kolekcije koja je dinamička po prirodi. Ona takođe sadrži elemente ali oni nisu obavezni da se nalaze u sukcesivnim memorijskim lokacijama. Za svaki element u listi pored njega se nalazi i jedan pokazivač na sledeći element u listi. Iz toga razloga nije potrebno specifikovati veličinu prostora za kolekciju kao što je slučaj sa nizom, već se prilikom kreiranja elementa on veže preko pokazivača na postojeći element u listi. Ovo omogućava neograničen broj elemenata i idealno je rešenje kada broj elemenata u kontejneru nije unapred poznat.

Sadržaj

Uvod 2
Primer 2
Iteratori 4
Primer upotrebe iteratora 4
Kategorije iteratora 5
InputIterator 5
OutputIterator 6
Iteratori za unos 6
Ostream OutputIterator 7
Istream InputIterator 7
ForwardIterator 8
BidirectionalIterator 9
RandomAccessIterator 9
Primer programa sa upotrebom iteratora 9
Kreiranje entiteta Korisnik 9
Kreiranje klase TelefonskiImenik 10
Kreiranje osnovnog programa 12
Zaključak 15
Referentni URL