Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Koagulacija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Svrha koagulacije i flokulacije u tretmanu vode za piće je destabilizacija:
• Suspendovanih čestica (čestice mutnoće neoranskog porekla)
• Prirodnih organskih materija prisutnih u obliku koloida ili u rastvorenom obliku
• Organskih materija antropogenog porekla (pesticidi)
• Bakterija i algi
• U cilju obrazovanja većih flokula što pogoduje daljem tretmanu čestica bistrenjem ili filtracijom

Sadržaj

1 REZIME 2
2 UVOD 2
2.1 MEHANIZAM KOAGULACIJE 4
2.2 DESTABILIZACIJA 4
3 TALOŽENJE 4
3.1 PRIMARNA SEDIMENTACIJA 5
3.2 EFIKASNOST TALOŽENJA 5
4 KOAGULACIJA I FLOKULACIJA 6
4.1 FAKTORI KOJI UTIČU NA PROCES KOAGULACIJE 6
4.2 FLOKULACIJA 6
4.3 SREDSTVA ZA BISTRENJE 9
5 ZAKLJUČAK 10
6 LITERATURA: 11
Referentni URL