Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Instrumenti monetarne politike 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD:

Instrumenti monetarne politike su instrumenti putem kojih centralna banka reguliše količinu novca u opticaju i kamatne stope na tržištu novca radi ostvarivanja ciljeva monetarne politike. Dele se na direktne i indirektne. Direktni instrumenti su eskontna stopa, obavezna rezerva, odobravanje kratkoročnih kredita i sl., a indirektni operacije na otvorenom tržištu.

Transmisioni mehanizam monetarne politike predstavlja proces preko koga monetarna politika utiče na makroekonomske agregate kao što su agregatna tražnja, proizvodnja i cene. On se ispoljava kroz različite kanale, utiče na različite agregate i tržišta, promenljivom brzinom i intenzitetom. Identifikacija transmisionih kanala omogućava da se utvrdi najefikasniji skup instrumenata monetarne politike i izbor početka njegove primene.


Sadržaj:


1. Uvod 3
2. Instrumenti Monetarne Politike 4
3. Prilog: Instrumenti Monetarne Politike Nb Srbije 5
4. Obavezna Rezerva Banaka 6
5. Monetarna Politika I Eskontna Politika 9
6. Regulisanja Kredita Centralne Banke Poslovnim Bankama 10
7. Selektivna Kreditna Politika 10
8. Saradnja Centralne Banke Sa Poslovnim Bankama 11
9. Ograničavanje (Limitiranje) Visine Kredita Poslovnih Banaka 12
10. Politika Minimalne Stope Likvidnosti Poslovnih Banaka 12
11. Politika Otvorenog Tržišta 13
12. Osnovni Pravci Reforme Instrumenata Monetarne Politike 15
13. Zaključak 16
14 Literatura 17
Referentni URL