Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kupovina osnovnih sredstava 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Preduzeće da bi ostvarilo svoje ciljeve i zadatke mora raspolagati odgovarajućim elementima, a jedan od najvažnijih elemenata jesu sredstva preduzeća. Vlasnici preduzeća obezbeđuju novčane iznose za koje se nabavljaju sredstva za početak rada. Sredstva mogu biti u vidu stvari, prava i novca. U procesu rada sredstva menjaju svoj oblik. Prvo se javljaju u novčanom obliku, a zatim prelaze u materijalna sredsta. Ta materijalna sredstva javljaju se kao sredstva za rad i predmeti rada.

Pod sredstvima za rad podrazumevaju se materijalni faktori proizvodnje u obliku alata i mašina koji su podložni uticaju tehničkog progresa. Iz toga proizilazi potreba da se sredstva za rad što potpunije koriste kako bi se blagovremeno amortizovala i zamenila.

Sadržaj:

1. UVOD 3
2. Pojam, karakteristike i vrednosti osnovnih sredstava 4
3. Karakteristike stalnih sredstava 5
4. Vrednosti osnovnih sredstava 6
5. Dokumentacija kod kupovine osnovnih sredstava 6
6. Finansiranje kupovine osnovnih sredstava 8
7. Dokumentacija kod kupovine stalnih sredstava 12
8. Izvori finansiranja stalnih sredstava 12
9. Primeri iz evidencije kupovine osnovnih sredstava 14
10. LITERATURA 27
Referentni URL