Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Politika dividendi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Dividenda predstavlja deo neto dobiti preduzeća koji se raspodeljuje akcionarima. Reč dividenda je izvedena od latinske reči „ dividendum“ što znači „ stvar koja će biti podeljena“. Istorija plaćanja dividendi datira iz XVI veka, a od poznatih kompanija koje postoje i danas, izdvaja se Procter & Gamble koja ima istoriju plaćanja dividendi od 1890. godine. Iznos dividende koji će biti isplaćen, određen je dividendnom politikom. Razvoj dividendne politike je moguće pratiti kroz nekoliko vekova. Prve korene dividendne politike možemo uočiti u vremenu kada su prekomorske plovidbe bile finansirane putem udruživanja sredstava, što je, za to vreme, bio veoma rizičan poduhvat. U to vreme, plaćanje dividende se vršilo isplatom kompletnog iznosa zarade. Svaki investitor je imao udeo (share) u ovom poduhvatu. Cilj poduhvata je bilo pribavljanje začina sa Istoka. Nakon završene ekspedicije, prodaje začina, plaćanja mornara i broda, zarada je podeljena na osnovu udela u poduhvatu. Tada se plaćanje dividende vršilo isplatom kompletnog iznosa zarade.

Menadžeri preduzeća nastoje da usmere neto dobit na nove i profitabilnije projekte čime teže da ostvare veću vrednost preduzeća u budućnosti. Investitori, naročito manjinski akcionari su, pre svega zainteresovani za redovnu godišnju dividendu. Ovi suprotstavljeni interesi se mogu pomiriti donošenjem dividendne politike koja je plod kompromisa suprotstavljenih interesnih grupa (menadžera i investitora). Dividendnom politikom se precizira iznos ili procentualni odnos dividendi koje će menadžeri preduzeća isplaćivati.

Sadržaj

Uvod ……………3
1. Pasivne politike dividendi nasuprot aktivnim politikama …….3
1.1. Osnovne informacije o dividendnoj politici ………..3
1.2. Dividende kao pasivni ostatak ………………………..4
1.3. Finansiranje iz zadržanog odbitka ……………4
2. Faktori koji utiču na politiku dividendi ………5
2.1. Zakonska pravila ……………….5
2.2. Sredstva potrebna preduzeću …………….5
2.3. Likvidnost …………………….5
2.4. Sposobnost pozajmljivanja ………………….5
2.5. Ograničenja u ugovorima o dugu …………..6
2.6. Kontrola …………………………………………6
3. Stabilnost dividendi ……………………….6
4. Dividenda u akcijama i usitnjavanje akcija ……….7
4.1. Dividende u akcijama …………………….7
4.2. Usitnjavanje akcija ……………………………..7
4.3. Ukrupnjavanje akcija ………………………….….8
5. Otkup akcija ………………………………………….…8
5.1. Metoda otkupa ……………………………………….8
5.2. Otkup kao deo politike dividendi …………………...9
6. Administrativna razmatranja …………………...10
6.1. Aspekti postupka ………………………………10
6.2. Planovi reinvestiranja …………………10
7. Shvatanje dividende ……………………………...11
7.1. „Irelevantna“ shvatanja dividendi …………...11
7.2. „Loša“ shvatanja dividende ……………..12
7.3. „Dobra“ shvatanja dividende ……………...16
Zaključak ………………....19
Referentni URL