Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Politika prilagodjavanja platnog bilansa, deflacija, delvalvacija, i devizna kontrola
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Ekonomski odnosi sa inostranstvom predstavljaju važan segment ukupne strategije razvoja svake zemlje. Ovi odnosi obuhvataju širok spektar komuniciranja jedne zemlje sa svetom koji, pre svega, obuhvataju izvoz i uvoz roba i usluga, finansijske transakcije svake vrste i druge kontakte iz kojih proizilaze ekonomske posledice po zemlju. Na sadašnjem stepenu privrednog razvoja nezamisliv je opstanak bilo koje zemlje bez njenog intenzivnog komuniciranja sa okruženjem. Ti odnosi sa okruženjem imaju svoj razvojni put, imaju svoje uspone i padove, intezitet i posledice ali se bez njih privredni razvoj ne može ni zamisliti.

Svaka država, preduzeće i pojedinac direktno ili indirektno, upućeni su na određene odnose sa inostranstvom. Država stvara odgovarajući ambijent za odnose sa svetom, sklapa različite aranžmane sa drugim zemljama, preko nje se odvijaju međunarodne saobraćajne i druge komunikacije. Mnoga preduzeća ne bi mogla da proizvode bez nabavke mašina, energenata ili drugih komponenti u inostranstvu.


S A D R Ž A J


UVOD ........................ 3
1. PLATNI BILANS .... 5
2. URAVNOTEŽENJE PLATNOG BILANSA .......... 6
3. PRILAGOĐAVANJE PLATNOG BILANSA ............. 9
4. APSORPCIONI MODEL ....................... 10
4.1. Devalvacija ............... 10
4.2. Deflacija ....................... 11
4.3. Devizna kontrola …................... 12
ZAKLJUČAK ............................ 13
LITERATURA ...................... 14
Referentni URL