Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Poreska oslobođenja po crnogorskom Zakonu o PDV-u i usklađenost sa Šestom direktivom
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Sadašnjost ekonomskog, a samim tim i poreskog sistema Crne Gore, sadržaj i strukutra njihovih procesa i odnosa određeni su istorijskim, ekonomskim i političkim uslovima iz kojih su i nastali. Ti uslovi i uticaji koji su dali različita obilježja i odluke poreskim sistemima nisu bili oslobođeni ni svog povratnog uticaja. Iako značajan, on nije ni u jednom sistemu imao snage da bi samostalno mogao promijeniti ukupne društveno-ekonomske odnose jer odnosi u proizvodnji, u krajnjoj instanci, opredjeljuju značaj i karakter javnih prihoda i rashoda. Samim tim i istorijski razvoj poreza i poreskog sistema i politike usko je povezan sa razvojem države i njenih funkcija. Sa tog stanovišta poreski sistem i poresku politiku Crne Gore možemo posmatrati sa četiri aspekta:

o istorijskog ili razvojnog,
o institucionalnog ili pravnog,
o strukturnog

Sadržaj

1 UVOD 1
2 Pojam poreza na dodatu vrijednost 3
2.1 Osnove sistema poreza na dodatu vrijednost 3
2.2 Osnovne karakteristike poreske politike Crne Gore 5
3 Usklađenost Zakona o porezu na dodatu vrijednost sa Šestom direktivom EU 6
3.1 Usklađenost sa Acquis-em 7
4 Olakšice kod plaćanja PDV-a 8
4.1 Poreske olakšice i oslobođenja od plaćanja poreza 8
4.2 PDV na robu koja je kupljena od inostranog dobavljača 11
4.3 Oslobađanje od plaćanja PDV-a na robu i usluge koje se koriste za potrebe realizacije projekata iz socio-humanitarne oblasti 12
5 ZAKLJUČAK 14
6 LITERATURA: 16
Referentni URL