Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Troškovi poslovanja preduzeća
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod:

Troškovi označavaju složenu ekonomsku kategoriju. U današnjim uslovima kada se promene odvijaju sve brže, pred preduzećem se postavlja zahtev adekvatnog reagovanja. Spoljašnje okruženje u kojem deluju složeni i nestabilni faktori nameće preduzeću strateški način razmišljanja. Promene stvaraju probleme, ali ti problemi mogu da posotanu šanse ukoliko su u preduzeću svesni svojih pozicija, svog pravca kretanja i posledica primene izabrane strategije. U realnim uslovima se nažalost često dešava da predložena rešenja ne odgovaraju raspoloživim resursima preduzeća koje ne može da odgovori na zahteve – zbog svoje pozicije, finasijskog potencijala, ili zbog uslova i ograničenja spoljašnjeg okruženja.

Pogrešna odabrana rešenja ako se primenjuje po svaku cenu, troše napore i resurse preduzeća i mogu da dovedu do nezavidne pozicije u odnosu na njegove konkurente, a sa tim i do gubitka poverenja u najviše rukovodtsvo i do smanjenja motivacije zaposlenih. Stoga se mora obratiti pažnja na celokupno poslovanje, strategiju i troškove koje se pojavljuju u procesu poslovanja preduzeća, uvek uz pomoć proverenih i izučavanih elemenata, primenjivati ih kako bi preduzeće poslovalo što optimalnije i izvesnije.

Sadržaj:

1. Uvod 3
2. Troškovi i utrošci 4
3. Isplata izdatak i rashod 5
4. Rashodi i prihodi u preduzeću 5
4.1 Obuhvatanje rashoda u knjigovodstvu 6
4.2 Obuhvatanje prihoda u knjigovodstvu 7
4.3 Pravila knjiženja na računima prihoda i rashoda 8
4.3.1 Bilans uspeha 9
4.3.2 Bilans stanja 10
5. Vrste troškova .11
5.1 Troškovi komponenata procesa rada 11
5.2 Troškovi prema funkcijama preduzeća 12
5.3 Troškovi komponenata procesa rada 12
5.4 Troškovi prema obimu proizvodnje 13
5.5 Troškovi prema načinu evidentiranja 13
5.6 Podela troškova sa stanovišta upravljanja 14
5.7 Podela troškova prema mogućnosti otklanjanja 14
6. Dinamika ukupnih troškova 15
7. Remanentnost troškova 15
8. Marginalni troškovi 16
9. Grafikon rentabilnosti 16
10. Kalkulacija troškova 17
11. Metode kalkulacije cene koštanja 18
12. Zaključak 21
13. Literatura 22
Referentni URL