Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Vitgenštajnov koncept filozofije jezika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Kako god se postavili prema Ludvigu Vitgenštajnu – da li ga odobravali ili osporavali – moramo priznati da je njegovo delo ostavilo dubok trag u modernoj filozofiji. Pa iako sebe nije video u ulozi nekog „reformatora“ fi lozofi je, on je barem indirektno imao udela u „transformaciji filozofije“ u dvadesetom veku. Sa njim se u savremenoj filozofi ji ustalio jedan metod filozofiranja koji svoju orijentaciju ne traži u ontološkom prikazu stvarnosti, već koji svoj sistematski akcenat stavlja na detaljnu analizu jezičkih problema.

Moderna analitička filozofi ja je nezamisliva bez Vitgenštajna, a njegov uticaj nije ograničen samo na tu struju savremene filozofske misli. Ono što Vitgenštajna čini posebno „atraktivnim“ je njegov nekonvencionalni način razmišljanja koji se odrekao zahteva za (naknadnom) sistematizacijom iskazanog, jedan stil mišljenja kome je pre stalo da ukaže na probleme, nego da ih reši – a iznad svega toga njegov pokušaj radikalne kritike jezika.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Filozofija kao kritika jezika 4
2.1 „Traktatus“ 4
2.2 „Filozofska istraživanja“ 7
3 ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 13
Referentni URL