Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kultura i etika poslovnog ponašanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Poslovno ponašanje se sve više smatra jednim od bitnijih uslova za uspeh u poslu. U vezi sa kulturom i etikom poslovnog ponašanja postoje različite predrasude, a najčešće su:
Prva predrasuda: S ponašanjem se rađamo, ono se ne stiče. Poznato je da se dete rađa s određenim sistemom reakcija i instinkta, ali se ukupno čovekovo ponašanje formira tokom celoga života kroz proces učenja.
Druga predrasuda: Ljudsko ponašanje izazvano je unutrašnjirn čimbe-nicima, kao što su motivi, stavovi i osećaji. Tačno je da unutrašnji čimbenici deluju na Ijudsko ponašanje, ali ono je, primarno, rezultat sprege uzajamnog delovanja unutrašnjih i spoljašnjih uticaja.

Treća predrasuda: Jednom oformljeno ponašanje ostaje zauvek. Period čovekovog prilagođavanja spoljnjem okruženju (koje se stalno menja), a i time i učenje traje koliko i život. Nije pitanje možemo li, nego želimo li se menjati i celog života učiti.
Četvrta predrasuda: Način ponašanja nije od značajnijeg uticaja uspeh u radu i zivotu. U međuljudskim odnosima ništa nije važnije od ponašanja. Procene i odluke uglavnom donosimo na osnovu opažanja ponašanja.

SADRŽAJ List br.

UVOD ..................... 2
1. KULTURA I ETIKA POSLOVNOG PONAŠANJA ..... 3
1.1 Poslovno ponašanje ......... 3
1.2 Standardi dobrog poslovnog ponašanja .............. 4
1.3 Poslovno ophođenje i protokolarno ponašanje ...... 5
1.4 Telefonsko i mobilno komuniciranje....... 6
1.5 Odnos prema korisniku (kupcu)..... 7
1.6 Kultura poslovnih sastanaka.......... 8
1.7 Kultura poslovnog pregovaranja....... 9
1.8 Kultura poslovnog odevanja.......... 10
ZAKLJUČAK ...............11
LITERATURA .............12
Referentni URL