Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Tržište kapitala 4
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod:

Tržište kapitala predstavlja prostor na kome se sučeljavaju ponuda i tražnja za kapitalom. Kapital predstavljaju sve hartije od vrednosti sa rokom dospeća dužim od godinu dana. Postoji primarno i sekundarno tržište kapitala. Tržište kapitala inkorporira u sebi sledeća tri tržišta: kreditno - investiciono tržište; hipotekarno tržište i tržište vrednosnih papira dugoročnog karaktera. Izvori kapitala u okviru jedne nacionalne ekonomije su: novčana štednja, transformacija u kapital (zajmovni kapital i akcijski kapital). Kupac i prodavac kapitala dogovaraju se o predmetu i uslovima kupoprodaje. Najbitniji uslov svake kupoprodaje kapitala jeste njegova cena.

Osnovna funkcija tržista kapitala je upravo ta da vrši stalno okupljanje imaoca i tražioca kapitala na određenom mestu i u određeno vreme. U tržišno razvijenim zemljama način funkcionisanja, bankarske operacije i tehnologija rada na tržištu kapitala odvijaju se na osnovu jasnog poslovnog kodeksa, morala i dobrih poslovnih običaja. Finansiranje vlasničkim instrumentima, odnosno akcijama predstavlja drugog po veličini eksetrno tržište kapitala.

Sadržaj:

Uvod 3
1. Primarno tržište akcija i inicijalna javna ponuda 4
1.1 Osnovna obeležja primarnog tržišta akcija i akcijskog kapitala 5
1.2 Vrste akcija-osnovna obeležja i dividenda 6
1.3 Primarno tržište i donošenje odluke preduzeća o javnoj ponudi 9
1.4 Proces inicijalne jane ponude akcija 11
1.5 Potcenjenost i precenjenost cene akcija i inicijalne javne ponude 11
1.6 Determinante i utvrđivanja cene akcija inicijalne javne ponude 11
2. Sekundarno tržište akcija i tržišna mikrostruktura 12
2.1 Sekundarno tržište akcija 13
2.2 Berze, oblici trgovine i berzanski ciklus 13
2.3 Organizacija poslovnih aktivnosti na berzi 15
2.4 Proces trgovanja i transakcija na berzama 16
2.5 Kotacija tržišta akcija i indeksi tržišta akcija 16
3. Procena vrednosti akcija, rizik i hipoteza efikasnog fin. tržišta 17
3.1 Procena vrednosti akcija: cena-zarada i model divedendnog diskona 17
3.2 Kako tržište kreira cene hartija od vrednosti 19
3.3 Teorija racionalnih očekivanja 19
3.4 Hipoteza efikasnog finansijskog tržišta 19
3.5 Značaj upotreba i dokazi hipoteze efikasnosti finansijskog tržišta 20
4. Zaključak 21
5. Literatura 22
Referentni URL