Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza osnovnih aspekata konkurentnosti domaćih preduzeća
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Poslednja decenija prošlog vijeka najavila je period globalne konkurencije poslovnih subjekata koji, između ostalog, karakteriše međunarodna orijentacija njihovog poslovanja i ekspanzija standardizacije svetskog tržišta. Organizacije koje nastoje da uspešno i dugoročno napreduju i rade, moraju se ponašati globalno. Na tržištu uspevaju i opstaju samo oni koji imaju sposobnost da se brzo i konstantno prilagođavaju uslovima koji se stalno menjaju, što znači da na tržištu opstaju samo najbolji, a ne najjači ili najveći.

Globalizacija i nove tehnologije značajno utiču na promene na svetskom tržištu. Nižu se događaji koji donose mnogostruke promene koje nije uvek moguće i nije jednostavno predvideti. Postavlja se pitanje da li organizacije, odnosno preduzeća mogu da žive i razvijaju se u uslovima iznenađenja i rizika, mogu li da uspostave i ostvare kontrolu i upravljaju događajima. Smatra se da su dva elementa posebno uticala na razvoj globalizacije poslovnih aktivnosti: tehnologija i homogenizacija ponašanja kupaca, korisnika odnosno klijenata. Brz tehnološki napredak stvorio je uslove da tehnologija postane raspoloživa svima u svetu pod prihvatljivim uslovima, a sa druge strane, brzina tehnološkog progresa uticala je na smanjivanje monopola nad znanjem, što je otvorilo perspektive i omogućilo svim subjektima koji su organizaciono i finansijski spremni, da se uključe u borbu za veoma zahtevno međunarodno tržište.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Analiza osnovnih aspekata konkuretnosti domaćih preduzeća 4
2 Analiza konkurentnosti domaćih preduzeća - opšta razmatranja 6
2.1 Pozicija domaćih preduzeća 8
2.2 Indeks konkurentnosti 9
2.3 GDP per capita 11
3 Mere za poboljšanje konkurentnosti domaćih preduzeća 11
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16
Referentni URL