Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pojam ekonomije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
POJMOVNO ODREĐIVANJE I SHVATANJE EKONOMIJE

Termin ekonomija potiče od starogrčkih reči "oikos" (kuča, gazdinstvo, domaćinstvo) i "nomos" (pravilo, red, zakon). U antičkoj Grčkoj ekonomija je označavala pravila o vodenju domaćinstva.

Pojam ekonomija podrazumeva dva različita značenja:

1) ekonomija kao delatnost i
2) ekonomija kao nauka.


1) Ekonomija kao delatnost predstavlja način proizvodnje, raspodele i razmene razlicitih dobara radi zadovoljavanja različitih društvenih potreba, i ona je stara je koliko i civilizacija. Tako shvaćena, ekonomija predstavlja samo način društvene organizacije raspoloživih dobara i usluga kako bi se zadovoljile odredene društvene potrebe.

SADRŽAJ

POJAM EKONOMIJE.......3
1. POJMOVNO ODREĐIVANJE I SHVATANJE EKONOMIJE.........3
2. EKONOMIJA KAO NAUKA.........5
2.1. Predmet i podela ekonomije.........5
2.2. Pozitivna i normativna ekonomija.............6
2.3. Tržišna, komandna i mešovita ekonomija.....7
3. ZAKLJUČAK.......8
Ekonomija i menadžment........8
Ekonomija i sociologija.........9
Ekonomija i pravo....9
Ekonomija i primena matematike i statistike............9
4. LITERATURA.......10
Referentni URL