Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Arhuska konvencija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Kada se govori o životnoj sredini, najčešće se misli na geografski prostor i ambijent (društvo) u kojem ljudi žive i rade. S obzirom da se u životnoj sredini odvija život svih vrsta na našoj planeti, to suština pojma životna sredina asocira na Zemljinu površinu ili pojedine njene dijelove koji su naseljeni živim organizmima.
Životna sredina se definiše različito kod domaćih i inostranih autora. Različiti prevodi engleskih pojmova ˝environment˝ ili ˝human environment˝ ne mora da znači da se pod svima njima podrazumeva samo životna sredina. Životnu sredinu čine prirodna i društvena sredina pod uticajem čoveka. Životna sredina je skup prirodnih, veštačkih, fizičkih, hemijskih i bioloških faktora i sila koje okružuju čoveka. Životna sredina je prostor u kome je čovek stalno i aktivno prisutan Životnu sredinu čine prirodni faktori, veštački koje je stvorio čovek i apekti ljudskih stanja. U životnoj sredini postoji dijalektički odnos između ljudskih kolektiva.

Iz navedenih definicija se može zaključiti da je životna sredina jedinstven sistem međusobno povezanih faktora koji okružuju čoveka u prostoru u kome živi i stvara uslove življenja. Životnu sredinu čine tri podsistema:
- prirodni,
- društveni i
- tehnološki.
Životna sredina koju sačinjava kompleks faktora, odnosno celokupno okruženje, fizičko i biološko, živo i neživo, prirodno, kultivisano i dograđeno, socijalno-političko, kulturno i estetsko, uključujući i ljudsku populaciju, određeno u prošlosti i budućnosti, po svojoj definiciji povezuje sve prirodne i društvene činioce i čini područje na kojem se ukrštaju mnogobrojni interesi, kako pojedinaca, tako i raznih društvenih grupa, države, međunarodne zajednice.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Arhuska konvencija 4
1.1 Pojam i značaj Arhuske konvencije 4
1.2 Sadržaj Arhuske konvencije 7
1.3 Stubovi Arhuske konvencije 9
2 Primena Arhuske konvencije u Srbiji 11
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15
Referentni URL