Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Depoziti stanovništva
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Banke su najznačajnije finansijske organizacije koje obavljaju veliki broj poslova finansijske prirode. Banke posreduju u transferu tuđih sredstava, odnosno obavljaju sve novčane, depozitne i kreditne transakcije između finansijski suficitarnih i finansijski deficitarnih subjekata, vršeći pri tome sekudarnu emisiju novca.
U literaturi ne postoje jedinstveni kriterijumi za podjelu banaka: Zbog toga se koristi više kriterijuma, koji se međusobno upotpunjuju, kao npr. ročnost poslova, privredna oblast koju finansijski prati banka i iz koje potiču njeni osnivači, veličina teritorije koju banka pokriva i druge. U svakom slučaju potrebno je razlikovati centralnu (emisionu) banku, kao glavnu banku i specifičnu državnu instituciju, a zatim poslovne banke, komercijalne, investicione, univerzalne i ostale vrste banaka.

Najveći broj prihoda i rashoda banka ostvaruje obavljajući aktivne i pasivne bankarske poslove. Banke obavljaju pasivne bankarske poslove tako što vrše mobilizaciju i koncentraciju slobodnih novčanih sredstava od stanovništva i pravnih lica. Bilansno posmatrano radi se o tuđim sredstvima koja predstavljaju dug banke, tako da se evidentiraju u pasivi bilansa stanja.

SADRŽAJ

1. UVOD .............. 3
2. PASIVNI BANKARSKI POSLOVI ...... 4
2.1. Pasivni bankarski poslovi .......4
2.2. Odnos između pasivnih i aktivnih bankarskih poslova .. 5
3. DEPOZITI STANOVNIŠTVA .. 6
3.1. Depozitni potencijal banaka ..... 6
3.2. Pojam depozita stanovništva .... 8
3.3. Depoziti po viđenju - A`vista depoziti . 10
3.4. Oročeni depoziti .... 10
3.5. Štedni depoziti ... 11
3.6. Tekući računi ..... 11
3.7. Depoziti pravnih subjekata u odnosu na depozite stanovništva 13
4. UGOVOR O NOVČANOM DEPOZITU .... 14
4.1. Pojam ugovora ...... 14
4.2. Pravna priroda ugovora ........ 14
4.3. Vrste ugovora ............... 15
5. OSNOVE OSIGURANJA DEPOZITA ......... 15
5.1. Osiguranje depozita ........ 15
5.2. Agencija za osiguranje depozita ... 16
6. KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA .....17
6.1. Početno stanje ...19
6.2. Poslovne promjene.......20
7. ZAKLJUČAK .. 27
8. LITERATURA ........ 29
Referentni URL