Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kapital banaka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
U V O D

Tokom izrade naučno-istraživačkog rada obavljen je složen, kompliciran i visokosofticiran proces. Prilikom istraživanja ovog rada neophodno je raspolaganje velikog fonda informacija, kao i dobra naučna potkovanost. Obrazložen je sistem rada, pojam kapitala; prikazana je struktura, oblici, vrste kapitala; računovodstvo kapitala banaka; te kretanje veličine koeficijenta adekvatnosti banaka FBiH unatrag nekoliko godina. U radu definira se pojam i način formiranja kapitala banke te ukazuje na njegove temeljne funkcije: fundametalna funkcija, funkcija zaštite depozita, funkcija stvaranja povjerenja u banku ... Odluke o strukturi kapitala svrstavaju se među najkontroverznija područja teorije finansijskog menadžmenta.

Istraživanje je usmjereno na računovodstvo kapitala banaka.
Predmet strukture kapitala mogu biti dobra od općeg interesa – prirodna bogatstva i dobra u općoj upotrebi. Utvrđivanje predmeta istraživanja – znači prepoznavanje problema koji zaslužuje pažnju da bude istražen.

S A D R Ž A J

UVOD 2
1. KAPITAL BANAKA 3
1.1. Pojam kapitala 3
1.2. Kapital banaka 3
1.3. Kapital investiciono komercijalne banke DD Zenica 6
2. STRUKTURA KAPITALA 8
2.1. Primjer strukture kapitala 10
3. RAČUNOVODSTVO KAPITALA BANAKA 12
3.1. Pozicioniranje kapitala u bilansu stanja 12
3.2. Klasa 9 - Kapital 12
3.3. Grupa 90 - Temeljni (osnovni) kapital 13
4. ADEKVATNOST KAPITALA BANAKA 16
5. KAPITALNI PLAN 19
ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 22
Referentni URL