Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga i odgovornosti nadzornog odbora
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Korporativno upravljanje je, kako u EU tako i u svijetu, doživjelo re¬voluciju u posljednjem desetljeću. Promjene se prvenstveno odnose na način pravnog regulisanja i osnovne principe poslovanja u pogledu orga¬nizacije i nadležnosti organa korporativnog upravljanja, a Međunarodna Finansijska Korporacija definiše korporativno upravljanje kao strukture i procese za vođenje i kontrolu privrednih društava. Dva klasična mo¬dela korporativnom upravljanja (angloamerički i kontinentalno-evropski) bila su osnov razvoja različitih modela korporativnog upravljanja koji su sadržavali u sebi elemente i jednog i drugog modela, u cilju osmišljava¬nja najefikasnijeg načina poslovanja na svjetskom tržištu.

Promjene su posebno zamjetne na polju organizacije i nadležnosti nadzornog odbora kod dvoslojnog sistema upravljanja, odnosno, neizvršnih direktora kod jednoslojnog sistema upravljanja. Naime, poslije velikih korporacijskih skandala koji su bili posljedica slobodnog postupanja menadžmenta, jedini način sprečavanja samovolje uprave u budućnosti, bez obzira o kojem sistemu korporativnog upravljanja je bilo riječ, bilo je jačanje ulo¬ge nadzornih odbora, odnosno, položaja neizvršnih direktora radi zaštite dioničara. Dok su u SAD-u i Velikoj Britaniji doneseni posebni zakoni ko¬jima se reguliše njihova uloga u upravljanju privrednim društvima, u drža¬vama članicama EU usvojene su preporuke kojima se detaljnije utvrđivali principi njihovog djelovanja.

Sadržaj

UVOD 3
1 Modeli upravljanja u privrednim društvima 4
1.1 Korporativno upravljanje 4
1.2 Jednodomni i dvodomni model upravljanja 5
2 Struktura korporativne uprave u BiH 6
2.1 Struktura uprave u entitetima 6
2.2 Kriterijumi za članstvo u nadzornim organima 6
3 Uloga i odgovornost Nadzornog odbora u FBiH 8
3.1 Organizacija i rad nadzornog odbora u FBiH 8
3.2 Ograničavanje nadležnosti nadzornog oodbora 9
3.3 Nadzorni odbor i kodeksi o korporativnom upravljanju 10
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 16
Referentni URL