Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Prava i položaj žena u društvu - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Kako je žena kroz povjesnu praksu uglavnom bila potpuno isključena iz politike, ali i iz proizvodnih i svih drugih bitnih funkcija društva, tako se kroz stoljeća ni teorija nije bavila (niti pridavala značaj) položajem žene u datom socio-kulturnom okruženju. Skoro čitav život žene odvijao se daleko od očiju javnosti i javnog značaja, strogo u krugu obitelji u kojoj su rigidno i eksplicitno bile definirane uloge prije svega po spolu, odnosno rodu. U savremenom svijetu, prema međunarodnim konvencijama i većini nacionalnih zakonskih regulativa, žene i muškarci imaju potpuno ista prava i slobode, a neke od osnovnih premisa u ljudskim pravima upravo su njihova jednakost i nediskriminacija. U stvarnosti, međutim, položaj žena vrlo često nije izjednačen sa položajem muškaraca. Stoga nije neobično što su dostupnost pojedinih radnih mijesta, visina plate, mogućnost napredovanja, zastupljenost na funkcijama, rukovodećim (naročito strategijskim) i političkim položajima – neke od tema koje se neminovno pokreću u vezi sa statusom žena, posebno u zemljama Zapadnog Balkana, u kojima su tradicionalne stege ešto čvršće nego u zemljama Zapadne Europe.

Žena se u nekim teorijama odrijeđuje kao “bliža prirodi’’, za razliku od muškarca, koji je vezan za kulturu. Otuda slijedi univerzalnost podrijeđenosti žena u svim poznatim društvima, što Ortner objašnjava time da se žena poistovjećuje sa nečim što svaka kultura obezvređuje, nečim što svaka kultura definiše kao da je nižeg reda postojanja, no što je ona sama. Žena kao da je simbol tog nečeg. Dakle, izgleda da postoji samo jedna stvar koja bi odgovarala tom opisu, a to je priroda u najopćijem smislu. Strogo razlikovanje između prirode i kulture jeste proizvod kulture, pa samim tim – stroga vezanost žene za prirodu je, takođe, proizvod kulture. Položaj žene je uvek ovisio o kulturnom faktoru, od razlikovanja privatne i javne sfere života, pri čemu je žena smještana u privatnu sferu. Neopravdanim vezivanjem žene samo za privatnu sferu ostaje prikrivena značajna posredujuća uloga žene upravo u onom koraku iz prirodnog u kulturno - u činu rađanja i socijalizacije dece.

Sadržaj

UVOD 3
1 Emancipacija žena i značaj feminističkog pokreta 4
1.1 Spol, rod, stereotipi 4
1.2 Feminizam 5
1.3 Promjena ekonomskog položaja žena 8
2 Prava i položaj žena u svijetu 11
2.1 Hrvatska i Balkan 15
3 Žene i filozofija 20
ZAKLJUČAK 30
LITERATURA 31
Referentni URL