Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Socijalni rad usredsređen ka ženama
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Socijalni rad se, od svog nastanka do danas, definiše na različite načine. Prve definicije naglašavale su da socijalni rad uključuje milosrđe, pomoć siromašnima i čovekoljublje. Odsek za socijalni rad OUN, 1960. godine, definiše socijalni rad kao profesiju čiji je zadatak pružanje pomoći u cilju boljeg prilagođavanja pojedinaca i društvene sredine, odnosno profesiju u službi razvoja ličnosti, grupa i zajednice.

Veća profesionalizacija struke dovela je do definicije Internacionalnog udruženja socijalnih radnika koja ističe da je to organizovana i na naučnim principima zasnovana profesija u cilju pomoći pojedincima, grupama i zajednicama da ponovo uspostave svoje izgubljene mogućnosti za socijalno funkcionisanje i stvaranje povoljnih uslova za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Različiti oblici prakse socijalnog rada razvrstani su u područja, pre svega prema primeni metodskih kompleksa (socijalni rad sa pojedincem, grupom ili zajednicom), kao i prema kategoriji korisnika (rad sa decom, starima, osobama sa posebnim potrebama, delinkventima, zavisnicama, starima i sl.). Područja socijalnog rada određuju specifičnost primene metoda, tehnika i veština socijalnog rada na određenu kategoriju klijenata.

Sadržaj

UVOD 3
1 Žene kao socijalna kategorija 4
2 Socijalni rad i rodno pitanje 5
2.1 Socijalizacija žena i formiranje identiteta 6
3 Diskriminacija žena i teorije moći u nauci socijalnog rada 7
4 Socijalni rad usredsređen na žene 9
4.1 Praktične napomene za rad sa ženama 9
4.2 Zaštita žena koje trpe nasilje u porodici 11
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 16
Referentni URL