Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Istoriski razvoj kriminalističke tehnike
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Nastanak kriminalistike usko vezujemo sa sa pojavom ideje o uređenju društva po osnovu zakona i reda. Naime, stekli su se svi uslovi da se razvija jedna vrsta tehnike koja će moći da otkriva i prijavljuje eventualna krivična dela koja počine pojedinci ili grupe. S obzirom da počinioci krivičnih dela često prikrivaju i sakrivaju svoja dela, ljudi “sa ove strane” zakona moraju biti ispred njih i primeniti efikasan mehanizam kojim će otkriti njihove radnje i zločine.

S tim u vezi kriminalistika, tj., kriminalistička tehnika je prošla kroz nekoliko faza u kojem su primenjivana različita sredstva ne bi li se postigla što veća efikasnost u suzbijanju kriminaliteta. Gledajući pojedinačno možemo reći da su sve bile ektremne, a tek je njhovim mešovitim pristupom postignut najviši stepen borbe protiv učinioca krivičnih dela.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 POJAM KRIMINALISTIKE - 3 -
2.1 Podela kriminalstike - 3 -
3 POJAM KRIMINALISTIČKE TEHNIKE - 5 -
3.1 Načini saznanja za krivična dela i operativno planiranje - 5 -
3.2 Istorijski razvoj kriminalističke tehnike - 6 -
3.3 Podela kriminalističke tehnike - 7 -
4 I FAZA - 9 -
4.1 Zaseda - 9 -
5 II FAZA – “BOŽJI SUD” I DRUGA DOKAZNA SREDSTVA - 11 -
5.1 Sud vatrom - 11 -
5.1.1 Mazija - 12 -
5.2 Sud vodom - 13 -
5.2.1 Sud hladne vode - 13 -
5.2.2 Sud vrele vode - 13 -
6 III FAZA-INKVIZICIJA - 15 -
6.1 Inkvizitorski postupak - 16 -
6.1.1 Vreme milosti - 16 -
6.1.2 Ispitivanje - 18 -
6.1.3 Prisila - 18 -
6.1.4 Presuda - 18 -
6.1.5 Kazne - 19 -
7 IV FAZA – FAZA SLOBODNOG SUDIJSKOG UBEĐENJA - 20 -
8 ZAKLJUČAK - 21 -
9 LITERATURA - 22 -
10 WEB LITERTURA - 22 -
11 POPIS SLIKA - 22 -
Referentni URL