Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Načelo zabrane diskriminacije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Увод

Основна начела радног права представљају полазне оквире и правце изградње, туначења и примињивања појединих радноправних института, као и појединих права, обавеза и одговорности.
Основна начела радног права су садржана у актима међународних организација (МОР у ОУН), у уставним актима, те укупности законских аката којима се регулише предмрт ове гране .

Дискриминација

Дискриминација је важан фактор социјалне искључености. За разлику од предрасуда и стереотипа који представљају веровања и ставове, дискриминација подразумева реално понашање. То је неповољан третман појединаца или друштвених група искључиво на основу њихове припадности одређеној категорији. Интернет речник универзитета Принстон дефинише дискриминацију као „неправичан третман особе или групе, на темељу предрасуда“. Према другој дефиницији дискриминација представља неповољан третман свих особа социјално сврстаних у одређену категорију“ (Cashmore, 1996). Много је сличних дефиниција, али оно што све наглашавају је то да дискриминација представља понашање једне групе према другој.Дискриминација је искључивање. Дискриминација може имати различите облике, али она увек подразумева неку врсту искључивања и одбијања. Може се испољити као неједнак третман при запошљавању, неједнак приступ различитим услугама (образовним, здравственим, социјалне заштите), неједнак третман у гарантовању и заштити права, или неједнак третман у свакодневном животу у суседству, насељу, локалној заједници. Појединци и групе могу бити изложени дискриминацији због готово било којег биолошког или социјалног обележја: старости, расе, пола, етницитета, вере, језика, класне припадности, сексуалне оријентације, политичких уверења.

Садржај

Увод 3
Забрана дискриминације у Србији 5
Конвенција број 111 која се односи на дискриминацију у погледу запошљавања и занимања 8
Конвенција број 100 о једнакости награћивања мушке и женске радне снаге за рад једнаке вредности 10
Конвенција број 156 о једнаким могућностима и третману за раднике и раднице (радници са породичним обавезама) 11
Закључак 15
Referentni URL